11/24/2017

Thè-Chhut Chhui-Seng Tâigí Kong-Kiōng Tiān-Sī-Tâi Liân-Sū Siaⁿ-Bêng-Kó


Ùi kin-nî khai-sí chhui-sak ê Chhui-seng Tâigí Kong-kiōng Tiān-sī-tâi oa̍h-tāng, tī te-1-pho chhōe bîn-kan-thoân-té tàu chi-chhî liân-sū ê chit-tōaⁿ sî-kan lāi, chōe chōe bîn-kan-thoân-thé lóng chiok kut-la̍t teh tàu chàn-siaⁿ. Kàu te-2-pho iû-soat li̍p-úi liân-sū ê sî-chūn, miâ-toaⁿ lāi-té soah chhut-hiān Tiongkok-kok-bîn-tóng ê li̍p-úi. Sui-bóng ū lâng chhut-lâi hoán-tùi, m̄-ku chē-sò͘ lâng lóng ǹg-bāng ū 1 ê Tâigí tiān-sī-tâi, tùi chit-chân-tāi bô piáu-sī ì-kiàn. Būn-tê--sī kiă-ji̍t hoat-seng chiah-nī hàm-kó͘ ê tāi-chì, chin-chiàⁿ hŏng bē-thun-lún--tit.

Ùi pún-thó͘-gí-giân án-chóaⁿ hŏng bia̍t-bô ê le̍k-sú lí-lō͘ thang chai, lóng-sī Tionghôabînkok kap Tiongkok-kok-bîn-tóng 1-chhiú chò sêng ê. Kàu taⁿ in ê it-chhè chōe-hêng mā lóng iá-bōe siū tio̍h sím-phòaⁿ, chhōe in lâi tàu chi-chhî kun-pún sī tùi Tâioânlâng ê bú-jio̍k, tio̍h koh khah bián kóng tī kong-khai ê bāng-lō͘ téng-koân ka sòe to-siā, che sī kā Tâioânlâng ê chun-giâm tàn tī thô͘-kha ta̍h.

Cheng-chhú Tâigí tiān-sī-tâi ū i ê chèng-tī ì-gī tī--leh, sī beh kā lán ê mi̍h-kiāⁿ thó--tńg-lâi, m̄-sī teh kiû lâng si-sià. Chhui-seng Tâigí tiān-sī-tâi ê bo̍k-tek mā m̄-sī kan-na chiâⁿ-chò gí-giân-pêng-khoân kap bûn-hòa-pó-chûn niā, tī koh khah koân ê chàn-chhù sī beh khí-chō Tâioânlâng ê chú-thé, kiàn-li̍p kok-ka, thoat-lī hŏng si̍t-bîn ê kaⁿ-lô. Ùi chit ê chàn-chhù loeh khòaⁿ, koh khah án-chóaⁿ mā bōe-tit khì chhōe in tàu chi-chhî. Thè-chhut liân-sú sī chiam-tùi Chhui-seng-liân-bêng ūi-tio̍h beh hō͘ ūn-tōng sêng-kong, choăn m̄-kò͘ che pōe-āu lán chin-chiàⁿ beh tui-kiû ê kè-ta̍t.

Kun-kù í-siōng só͘ kóng--ê, gún koat-tēng beh thè-chhut Chhui-seng Tâigí kong-kiōng tiān-sī-tâi ê liân-sū. Chiâⁿ-chò 1 ê ū chun-giâm ê Tâioân lâng ài ū lán Tâioân lâng ê khì-phek. Ūi-tio̍h beh ta̍t-sêng kai-tōaⁿ-sèng ê bo̍k-piau, soah hòng-khì Tâioân lâng ê sèng, chit chióng ūn-tōng chhiú-toāⁿ, bô-hoat-tō͘ hŏng chiap-siū--tit, mā bô-hoat-tō͘ chi-chhî. Nā ū chham-ú liân-sú ê thoân-thé jīn-tông gún, chhiáⁿ chò-hóe ka-ji̍p thè-chhut liân-sú ê miâ-toaⁿ.

0 意見:

張貼留言