11/14/2017

Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu - Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng Liânsū Soehbêng


※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

【Liânsū Soehbêng】

1. Góa leh liân-sū siáⁿ?

Chham-ú liân-sū, piáu-ta̍t tī Kong-tâu-hoat pó͘-chèng téng-koân, lí chi-chhî Kiàn-kok-phài ê li̍p-tiûⁿ.

2. Sī án-nóa goán beh hoat-khí chit-ê siaⁿ-bêng?

2016/12/15, Tionghôabînkok li̍p-hoat-īⁿ lāi-chèng úi-goân-hōe chho͘-sím thong-kòe Kong-bîn-tâu-phiò-hoat siu-chèng chháu-àn, siong-koan ê siau-sit mā it-chài kóng Bînchìntóng tóng-thoân siōng-kín ē tī chit-ê hōe-kî (2017/9~12), siōng-bān ē tī āu-chi̍t-ê hōe-kî (2018/2~5) thoân-kòe Kong-tâu-hoat pó͘-chèng.

Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat ê pó͘-chèng, tùi To̍k-phài lâi kóng it-ti̍t lóng sī chiâⁿ gāi-gio̍h ê gī-tê, Tâito̍k siā-thoân cho͘-chit chiâⁿ chōe, múi-chi̍t-ê thoân-thé ê ūn-tōng lō͘-sòaⁿ kap chhek-lio̍k ê khó-lū mā bē lóng sio-kâng, só͘-í tī kòe-khì kúi tang it-ti̍t bô-hoat-tō͘ ta̍t-sêng tùi kong-tâu têng-sū ê kiōng-sek. M̄-koh tī si̍t-bū-siōng lán koh bē-sái oân-choân hòng-khì lán ka-tī tùi chit-kiāⁿ tāi-chì kái-soeh ê koân-le̍k, hō͘ 國家正常化(Tiongkok-ōe) ê chú-tiuⁿ kè-sio̍k koái-chia̍h-phiàn-kàn lâi tāi-piáu lán Tâi-to̍k-kiàn-kok ê li̍p-tiûⁿ. Kòe-khì kúi-tang ê kúi-ê cheng-gī, tî-liáu khak-si̍t hêng-sêng thau-ho̍k ê ûi-ki chi-gōa, bô-hoat-tō͘ hó͘-jīm--ê, tùi cheng-gī it-chài thoa-soa bô khì chhú-lí mā hō͘ lán Kiàn-kok-phài tī chi̍t-ê gī-tê téng-koân hŏng lia̍h-chāi-gōa ê lí-iû.

Tī sin ê Kong-tâu-hoat chin ū khó-lêng thong-kòe ê chêng-hêng chi-hā, che piàn-chó chi̍t-kiāⁿ bē-tàng bô sûi lâi thó-lūn ê tāi-chì, pau-koa pún-té chōe-chōe To̍k-phài iú-chì só͘ tì-ì ê Kong-tâu-hoat cheng-gī, mā bē-sái koh kè-sio̍k khǹg leh m̄-koán. Chò ûi chi̍t-ê bô pa̍t-hāng soán-te̍k ê kiàn-kok tui-kiû-chiá, lán kan-na ē-tàng ùi ūn-tōng-siōng lâi chhōe súi-pō͘. Só͘-í goán koat-tēng khai-sí chèng-sek ê thó-lūn, tī kin-nî 10 goe̍h tiong-sûn, iû toaⁿ-á téng só͘ siá ê hoat-khí thoân-thé the̍h-chhut Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat tùi Tâi-to̍k-kiàn-kok ūn-tōng sio-ta̍h-thut ê só͘-chāi kap hong-hiám, mā thó-lūn chhut chiam-tùi chia-ê cheng-gī kap hong-hiám chhú-lí ê kiōng-sek lâi siá-chò siaⁿ-bêng, tī 2017/11/11 Tâioân-Pak-siā kí-pān ê Kong-tâu-hoat chō-tâm-hōe lâi hoat-piáu, tiāⁿ chò í-āu ūn-tōng ê chú-iàu hong-hiòng, sīm-chì tī pit-iàu ê sî theh-lâi chò khòng-cheng ê ta̍h-kha-tiám.

3. Kong-tâu kám-ē hŏng iōng lâi thè Tiongkok chèng-hú thóng-tī ê chèng-tong-sèng pōe-su, á-sī chiâⁿ-chò Tiongkok kā lán pèng-thun ê bîn-ì pêng-chún?

Goán ê li̍p-tiûⁿ chin bêng-khak, chū-koat-kong-tâu chò-ûi Tâioân ti̍t-chiap-bîn-chú ê lō͘-chām-pi, bē-tàng hō͘ tè-kok-chú-gī kap si̍t-bîn-thóng-tī chit-chióng hui-bîn-chú ê soán-te̍k ū koân-lī chham-ú theh-àn. Tâioân m̄-sī Tionghôabînkok, chū-koat-kong-tâu bô-èng-kai chiâⁿ-chò chit-ê chō-sêng Tâioân siōng-tōa ê kiat-kò͘ būn-tê, mā tio̍h-sī būn-tê pún-sin ê si̍t-bîn thé-chè kè-sio̍k thóng-tī Tâioân ê kang-kū, kēng-ka bē-ēng piàn-chó jīm-hô pat-ê kok-ka thàu-kòe Tionghôabînkok thé-chè lâi pèng-thun Tâioân ê lí-iû.

Goán chai-iáⁿ si̍t-bîn thé-chè kun-pún bô-hoat-tō͘ hôe-èng chit-ê tùi Tâioân-jîn-bîn lâi kóng lí-só͘-tong-jiân ê ǹg-bāng, put-kò͘ goán mā m̄-sī beh thàu-kòe chit-ê siaⁿ-bêng lâi tùi chit-ê thé-chè the̍h-chhut sò͘-kiû, goán sī beh ho͘-io̍k Tâioân-jîn-bîn kap kok-chè-siā-hōe, kiàn-kok sī choân-sè-kài kúi-cha̍p-ek ê jîn-lūi lóng eng-kai ū ê ki-pún-jîn-koân, Tâioân-jîn-bîn bē-ēng koh kè-sio̍k chò pī-si̍t-bîn-chiá, ū chiok chōe lâng ǹg-bāng chiâⁿ-chò ka-tī ê chú-lâng, ū ka-tī ê kok-ka. Thé-chè tong-jiân bô-hoat-tō͘ hôe-èng lán chit-ê tui-kiû, m̄-koh chí-iàu ū jīm-hô kap goán beh tī ê chit-ê hong-hiòng sio hoán-pòe ê tāi-chì hoat-seng, goán lóng ē iōng hêng-tōng lâi hoán-khòng.

4. Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū?

Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū ê būn-tê, tû-liáu tī To̍k-li̍p-chit-pêng-chhiáⁿ ê chit-piⁿ bûn-chiong (https://goo.gl/c4eHBC) í-keng kóng liáu chin chheng-chhó. M̄-koán iōng “Liân-ha̍p-kok ê tāi-lí-jîn,” “si̍t-bîn bó-kok,” “thok-koán-kok,” “kun-sū chiàm-niá tong-kio̍k,” á-sī “āu-chiàm-niá-sî-kî ê chū-koat tong-kio̍k” lâi kái-soeh ROChiná ê li̍p-tiûⁿ, chí-iàu hû-ha̍p têng-sū-siōng chèng-tong-sèng kap tāi-piáu-sèng ê iau-kiû, chit-tiûⁿ thè Tâioân-lâng pān ê kong-tâu tio̍h ē-sái chò-ûi thàm-thiaⁿ chū-bîn ì-goān ê té-tì. Kong-tâu ê tiōng-tiám, sī chú-thé sī siáng, tùi Tâioân-jîn-bîn kám ū tāi-piáu-sèng. Iû kok-chè-cho͘-chit thè iáu m̄-sī kok-ka ê tē-khu pān-lí kong-tâu m̄-sī hán-ti̍t khòaⁿ ê tāi-chì. Iû tī-lí-tong-kio̍k pān-lí ê būn-tê kan-na tī Tâioân-lâng kám beh kā ka-tī siat-tēng chi̍t-ê hui-siông koân ê khám-chām niâ.

Lēng-gōa, goán ùi kòe-khì ê ūn-tōng keng-giām lāi-té, koh-khah liáu-kái tio̍h lán kiăⁿ-ji̍t nā-sī beh si̍t-chiān ūn-tōng ê bo̍k-piau, tio̍h bô-èng-kai chhìn-chhái hō͘ bô chèng-tong-sèng ê hoat-lu̍t lâi hān-chè lán ūn-tōng pún-sin ê Power, chí-iàu tián-hiān chhut-lâi ê sī ū tāi-piáu-sèng ê chi̍p-thé kiàn-kok ì-goān, bô-lūn sī siáng lóng bē-tàng iōng ûi-hoat ûi-hiàn tòng-chò lí-iû lâi hoán-tùi chit-ê ū ì-gī ê chū-koat.

5. Lán ē-tàng chò siáⁿ-mih?

Ka-ji̍p chit-ê liân-sū, mā kā chit-hūn liân-sū hun-hióng hō͘ koh-khah chōe lí sin-khu-piⁿ ê pêng-iú chai-iáⁿ, lán í-keng ū chin-chōe siūⁿ-hoat leh the̍h-chhut, thó-lūn, iā í-keng khai-sí ū ūn-tōng-siōng kap cho͘-chit-siōng ê si̍t-chiān, chòe-kīn tio̍h ē ū koh-khah chōe ê siau-sit chhut--lâi, hi-bāng ta̍k-ê kè-sio̍k koan-sim, mā kî-thāi lí lâi ka-ji̍p. Chit-ê liân-sū bô hān-tēng chheng-liân thoân-thé, lāu-lâng gín-á chhù-piⁿ-thâu-bóe, só͘-ū cho̍k-kûn sèng-pia̍t hâng-gia̍p ê iú-chì, chí-iàu lí jīm-tông chit-hūn siaⁿ-bêng, chí-iàu lí m̄-sī Tâi-to̍k-kiàn-kok ê te̍k-jîn, chí-iàu lí kap goán kâng-khoán siūⁿ-beh khí-chō chi̍t-ê lán ka-tī ê sin-kok-ka, lóng hoan-gêng lí ê ka-ji̍p, lán chò-hóe lâi phah-piàⁿ.

※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

0 意見:

張貼留言