7/18/2018

Chhengliân-To̍kphài 228 Phoahchhat Hêngtōng Chhitgoe̍h Jīcha̍p Khuitêng Sengbêng kap Chháihóng Thongti


Kinnî 228, 1-tīn tìì konggī, chútiuⁿ lo̍htn̄g choánhêng-chènggī ê to̍kphài-chhengliân, chiong tāipiáu Tâitó-siūlān-jînbîn chheⁿhoeh ê ângchhat, phoah tī to̍kchhâi si̍tbînchiá ê lêngkiū. Ēng “Khìtû Chiná Uikoân, Chhòngkiàn Tâioân Kiōnghô” chò kháuhō, iaukiû chipchèngtóng èngtong kóaⁿkín chìnhêng Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē só͘ siá “Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí” ê chèngtī kangtêng. Kūthé sò͘kiû ū 2 hāng. Tē-1, thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá. Tē-2, hùitû LióngChióng Bûnhòa Hn̂gkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.

Chhengliân-To̍kphài 228 hêngtōng soah kàu taⁿ, hoatlu̍t thêngsu tiāⁿ tī 7-goe̍h 20-hō, pài-gō͘ epo͘ 2-tiám-20, tī Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ chìnhêng tē-1-pái khuitêng. M̄koh 228 to̍kphài Chûô͘ phoahchhat hêngtōng m̄nā sī hoatlu̍t ànkiāⁿ niāniā, koh sī Tâioân-tósū kap Tionghôa-théchè chikan chúthésèng ê tùikhòng, bînchú kiōnghô kap to̍kchhâi uikoân chikan kèta̍t ê tàucheng. Chhengliân-To̍kphài 228 Hêngtōng sī chèngtī sūkiāⁿ.
 
Inūi sī kah Tionghôa uikoân si̍tbîn hōthâu siongkoan ê chèngtī sūkiāⁿ, Chhengliân-To̍kphài 228-hêngtōng-siócho͘ koatgī, bē siū thóngtī tongkio̍k hoatlu̍t ê chèhān, bē kā Tionghôabînkok théchè lāi ê giânlūn chūiû tòngchò chúiàu ê bôchōe tappiān honghiòng. Ē ǹg thiauchiàn Tionghôabînkok tùi Tâioân-tó uikoân si̍tbîn thóngtī ê chèngtongsèng kiâⁿ, thó͘hián chhàng tī hoatlu̍t ànkiâⁿ tiongsim ê chèngtī būn-tê.

Chhengliân-To̍kphài iauchhiáⁿ ta̍kê Formosan, tàutīn lâi khòaⁿ 228 phoahchhat hêngtōng khuitêng.
Sînkan, 7-goe̍h 20-hō pài-gō͘ epo͘ 2-tiám-20. 
Tētiám, Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ púnīⁿ tē-10-hoattêng. (Thôhn̂g-chhī Thôhn̂g-khu Hoattī-lō͘ 1 hō)
Iauchhiáⁿ ta̍kê chhinsin lâi tikìⁿ, chāi chipchèngtóng thongkòe Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē pòaⁿ-tang gōa ê chitmá, Tionghôabînkok ê uikoân si̍tbîn kìhō kám ū khah kiám? Tionghôabînkok thóngtī Formosan ê chhiúlō͘ ū ánchóaⁿ ê piànhòa?
 
Lēnggōa, Chhengliân-To̍kphài ē tī hitkang khuitêng chìnchêng kíhêng soatbêng kìchiáhōe.
Sîkan, 7-goe̍h 20-hō epo͘ 1-tiám-pòaⁿ.
Tētiám, Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ mn̂gkháu.
Iauchhiáⁿ mûithé sianchìn lâi chháihóng.
Sinbûn-liânlo̍kjîn, Koeh JūnTêng 0911-841-425. Lí KaÚ 0911-003-581

0 意見:

張貼留言