10/25/2017

171025 Taioanese English Press Release


72 years after the Formosa and Pescadores fallen day
– The press release of the skit Time: Wednesday, 10/25/2017, at 19:15

After the end of the WW2, Republic of CHINA got the request from Allied to temporary control Formosa and Pescadores until the peace treaty was set up which will determine the international status of Formosa and Pescadores, but Formosa and Pescadores didn’t follow the trend of self-determination like other independent nation after WW2 from colonial ruling, instead it had fallen into another anti-human colonial ruling by Republic of CHINA regime, its illegal ruling Formosa and Pescadores from the determination of the San Francisco Peace Treaty.

171025 Tâioânōe Sinbûnkó


2017/10/25 Tâitó Lo̍k-hām 72 Tang Hêng-tōng-kio̍k Sin-bûn-kó
2017/10/25 pài-saⁿ 19:15

1945 nî, jī-chhù-sè-kài-tāi-chiàn kiat-sok Ji̍tpún tâu-hâng, í Bíkok ūi siú ê Tôngbêngkok chí-phài Chiúⁿ KàiChio̍h chèng-khoâ khì Tâiôan chò tāi-koán thóng-tī. M̄-koh Tâiôan soah bô hām kî-thaⁿ chiàn-chêng siū si̍t-bîn ê bîn-cho̍k kāng-khoán chū-koat, tī kái-si̍t ê kòe-têng tiong kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka, tian-tò hō͘ Tionghoabînkok tòng-chò sī niá-thó͘, chit chióng siu-chhiau-kòe ê hêng-ûi chi-hā, hō͘ kńg--li̍p-khì Kokkiōnglāichiàn ê ItTiongkàkò͘ lāi-té, mā hō͘ chit tè tó͘-sū pìⁿ-chò sī chi-ê sè-kài ûi-it chi̍t ê ū tiâu-kiāⁿ chò chi̍t ê kok-ka, tān-sī kàu taⁿ iā-sī hō͘ Tiongkok thóng-tī ê si̍t-bîn-tē.

171025 台島淪陷72周年行動劇新聞稿


時間:2017年10月25日(三)08:00
地點:延平北路及民權西路十字路口

1945年,二次世界大戰結束日本投降,以美國為首的同盟國指派蔣介石政權前往台灣進行代管統治。然而台灣卻沒有搭上其他戰前受殖民族的自決風潮,於世界去殖民化的過程中建立起自己的國家,反而在中華民國逕自將台灣劃入領土的越權舉止之下,被捲入國共內戰的一中架構之中,也使這座島嶼成為世界上唯一一個擁有所有成為一個國家的客觀條件,但至今卻仍被中國接續統治的殖民地。

10/12/2017

171010 Hêng-tōng-kio̍k 行動劇Chū-thâu kàu-bóe lóng bô jīn-ûi gún leh poaⁿ-hì, gún sī leh hoán-èng hiān-si̍t kap ǹg-bāng. Hoán-èng Tionghôabînkok si̍t-bîn Tâioân ê hiān-si̍t, hoán-èng Tâioân-lâng hō͘ Tionghôabînkok chau-that ê hiān-si̍t, hoán-èng iû-goân it-ti̍t ū phah-sí-m̄-thè ê Tâioân-lêng it-chài khiā-khí ê hiān-si̍t... Koh-ū lo̍h-bóe hoán-khòng, péng-tó kun-kéng saⁿ-kha-á, ián-tó Tionghôabînkok, to̍kli̍p kiànkok ê ǹg-bāng.
始終認為我們不是在演戲,只是在反映現實與夢想。反映中華民國殖民台灣的現實,反映台灣人被中華民國踐踏的現實,反映總還是有台灣人打不倒、一再站起的現實⋯⋯還有終於反抗,終於打倒軍警爪牙、打倒中華民國、獨立建國的向望。

10/10/2017

171010 拔管蓋白布・過橋喔中華民國 活動後新聞稿

photo credit 自由台灣黨

【10/10 giú kóng khàm pe̍hpò͘, KÒE KIÔ--LO͘ TIONGHÔABÎNKOK】oa̍h-tāng āu sin-bûn kó
【10/10 拔管蓋白布・過橋喔中華民國】活動後新聞稿

發稿時間:2017 年 10 月 10 日 11 時
發稿單位:FETN - 蠻番島嶼社、北鳥:歌唱革命、自由台灣黨、公投護台灣聯盟、獨臺新社、暗暝合作社

Ùi 1949 nî tiō í-keng bia̍t-bông ê Tionghôabînkok, tī chit ê hō͘ i chau-that chhit cha̍p gōa tang ê tó-sū kí-pān 10/10 seⁿ-ji̍t party, in-chhú kiàn-kok-phài ê siā-thoân hoat-khí【10/10 giú kóng khàm pe̍hpò͘, KÒE KIÔ--LO͘ TIONGHÔABÎNKOK】 kò-pia̍t-sek, í hong-tông ê 「Tionghôabînkok 106 nî kok-khèng」chò pōe-kéng, sàng Tionghôabînkok chhut-soaⁿ, piáu-ta̍t Tâiôanlâng tùi Tionghôabînkok ê hùn-nō͘, kā Tâitó ê jîn-bîn kóng Tionghôabînkok í-keng sí--ah, Tâiôanlâng pit-su kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka.
從 1949 年就滅亡的中華民國,在這個被他糟蹋七十幾年的島嶼舉辦 10/10 生日 party,因此建國派社團發起【10/10 拔管蓋白布・過橋喔中華民國】告別式,以荒謬的「中華民國 106 年國慶」為背景,送中華民國出山,表達台灣人對中華民國的憤怒,告訴台島人民中華民國已經死了,台灣人必須建立自己的國家。

Oa̍h-tāng khai-sí chìn-chêng, tiō ū Bānhu̍thōe ê pí-khiu lâi thè Tionghôabînkok liām-keng chhiau-tō͘, kiàn-kok-phài kûn-chiòng pí goân-pún kó͘-kè ê 100 gōa lâng koh khah chē chiok chē--ê, chì-chió ū 400 í-siōng chú-tiuⁿ Tâiôan to̍k-li̍p kiàn-kok ê kûn-chiòng ùi Tâiôan sì-kè lâi, sīm-chì pau iû-lám-chhia, kàu-tiûⁿ chò-hóe chham-ka oa̍h-tāng.
活動開始前,就有萬佛會的法師來替中華民國念經超渡,建國派群眾遠遠超過原本預計的 100 多人,至少有 400 個以上主張台灣獨立建國的群眾從台灣各地,甚至包遊覽車,到場共襄盛舉。

9 tiám oa̍h-tāng chún-sî khai-sí, tē-it kai-toāⁿ iōng hêng-tōng-kio̍k, piáu-ta̍t chhit cha̍p gōa tang lâi, í Tionghôabînkok ìm-si ūi cheng-sîn, í kun-kéng-jîn-oân ūi kha-chhiú, tá-ap, bú-jio̍k, chau-that Tâiôanlâng, liáu-āu Tâiôanlâng put-toān tiông-sin khiā-khí, chòe-āu hoán-khòng, hoán-khòng, hoán-khòng, phah-tó Tionghôabînkok kun-kéng, giú tó Tionghôa ìm-si, kiâⁿ khì Tâiôan to̍k-li̍p kiàn-kok ê kòe-têng.
9 點活動準時開始,第一階段以行動劇,表達七十幾年來中華民國殭屍為精神,軍警人員為手腳,打壓、羞辱、糟蹋台灣人,以及台灣人不斷重新站起,最後反抗、反抗、反抗,打倒中華民國軍警,拉倒中華殭屍,走向台灣獨立建國的過程。

Tē-jī kai-toāⁿ sī Tionghôabînkok ê kong-chè gî-sek, su-gî Tân JûChiong (830 sè-tāi-ùn pì-bō͘ chhiúⁿ kî sū-kiāⁿ tong-sū-jîn) chú-chhî. Tionghôabînkok ê kiáⁿ-sun put-hàu, Tiongkokkokbîntóng, Chhinbîntóng, Sintóng, lóng-chóng bô chhut-se̍k. Sòa--lo̍h--lâi sī kiàn-kok-phài koh siā-thoân tì-sû, hām Tâiôanlâng chò-hóe iōng tek-chhiam tū Tionghôa ìm-si ê si-sin, hiòng Tionghôabînkok kî phùi-chhùi-nōa, piáu-ta̍t Tâiôanlâng tùi Tionghôabînkok ê hùn-hūn, koh ū tùi chit tè tó-sū to̍k-li̍p kiàn-kok ê ǹg-bāng. Iá koh ū chhiùⁿ thiàu 「Tò-thè-lu」, iau-chhiáⁿ kóng Pak-kiaⁿ-ōe ê hàu-lú lâi khau-sé Tionghôabînkok, khèng-chiok Tionghôabînkok ìm-si sí-bông, chhut-soaⁿ.
第二階段進入中華民國的公祭儀式,由司儀陳俞璋(830世大運閉幕搶旗事件當事人)主持。中華民國的子孫不肖,中國國民黨、親民黨、新黨,通通沒有出席。接著由建國派各社團上前致詞,和台灣人們一起以竹籤戳刺中華殭屍的屍身、向中華民國旗吐口水,表達台灣人對中華民國的憤恨,以及對這個島嶼獨立建國的向望。並唱跳「倒退嚕」、邀請講中國話的孝女來諷刺中華民國、慶祝中華民國殭屍死亡、出山。

Tī kong-chè lé-siâⁿ chàu-ga̍k liáu-āu, kí-hêng Tionghôabînkok chhut-soaⁿ hóe-hòa gî-sek, chi̍t lō͘ siōng su-gî tài-niá ta̍k ê hoah-siaⁿ 「Tionghôabînkok ū iáu-siū--bô? Ū--o͘h」「Tionghôabînkok kòe-kiô--o͘h? Kòe-kiô--o͘h!」 Kiâⁿ-kàu Chhàu-thâu-á biō ê Chū-iû-kóng-tiûⁿ, kiàn-kok-phài ê kûn-chiòng iōng 「Kokbîntóng bô tó, Tâiôan tiō bōe hó」ka-pò͘ kho͘ chhut chi̍t ê an-choân hoān-ûi, chiong Tionghôa ìm-si khǹg tī tiong-iong, tiám hóe khai-sí hóe-hòa.
在公祭禮成奏樂後,舉行中華民國出山火化儀式,一路上由司儀帶領大家呼喊「中華民國有夭壽無?有喔」「中華民國有應該死無?有喔」「中華民國子孫有不肖無?有喔」「中華民國過橋喔?過橋喔」,一路走到中正廟自由廣場,建國派群眾以「國民黨不倒,台灣不會好」封鎖線拉出安全距離,將中華殭屍放在中央,點火開始火化。

Soah m̄ chai, tī oân-choân bô jīm-hô an-choân būn-tê ê chōng-hóng chi hā, Tionghôabînkok kéng-chhat ngē beh phoah-chúi, iōng pō-le̍k ap-chè Tâiôan bîn-chiòng, beh pó-hō͘ Tionghôa ìm-si, sui-jiân Tionghôa ìm-si ê hóe-hòa gî-sek siū tio̍h Tionghôabînkok kéng-chhat pó-hō͘, bô-hoat-tō͘ oân-sêng, hiān-tiûⁿ Tâiôan jîn-bîn iu-goân sûi kā Tionghôa ìm-si lêng-tî chhùi-si-bān-toàn, oân-sêng Tionghôabînkok kòe-kiô gî-sek. Tńg--lâi--kàu Kongtâubêng ki-tē, koh chi̍t pái sio Tionghôabînkok kî, chiù-chōa ài sak tó Tionghôabînkok, kiàn-li̍p Tâiôanlâng ka-tī ê kok-ka. Oa̍h-tāng tī chit tè tó-sū chin-chiàⁿ ê Tâiôan koa-siaⁿ tiong kiat-sok, jî-chhiáⁿ ī-kò 10/25 Tâiôanlâng ê lûn-hām kì-liām-ji̍t, ē koh ū āu chi̍t ê hêng-tōng.
殊不知,在完全沒有任何安全疑慮的情況下,中華民國警察強行潑水、以暴力拉扯壓制台灣民眾,試圖保護中華殭屍,雖然中華殭屍的火化儀式因中華民國警察保護,而無法完成,現場台灣人民仍然馬上將中華殭屍分開拉扯、碎屍萬段,完成中華民國過橋儀式。並回到公投盟基地,再次焚燒中華民國旗,誓言推翻中華民國,建立台灣人自己的國家。活動尾聲在真正屬於這個島嶼的台灣歌曲歌聲中結束,並預告 10/25 台灣人的淪陷紀念日,將有下一波行動。