2/28/2018

Chhengliân To̍phài 228 Hêngtōng Sengbêng


Kūnî nîbóe, chipchèngtóng thongkòe " Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē", tôngsî bînkan mā tı̍ttı̍t tánthāi tongkio̍k khah kín chìnhêng " Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng.

Tong ta̍kê lóng teh koansim tóngsán, oátòa-cho͘chit kah tóngàn-kongkhai téngténg gītê ê sî, Thôhn̂g lióngChióng thênglêng ê só͘chāi soah bô lâng khì chùì--tio̍h. Chipchèng tongkio̍k kèsio̍k hō͘ kah bînchú siāhōe ôanchôan bēha̍h ê " Tèông-lêngchhím" tī hia, uikoân ê bônghûn mā tio̍h kèsio̍k tī Tâiôan m̄bat lîkhui.

青年獨派 228 行動聲明


去年年底,執政黨通過「促進轉型正義條例」,民間無不期盼當局能儘速展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。

當各界都把焦點放在黨產、附隨組織與檔案公開等等議題時,桃園的兩蔣停靈處卻沒有得到應有的關注,執政當局消極放任與自由民主社會格格不入的「帝王陵寢」,讓獨裁者的幽靈,繼續在自由民主的台灣遊蕩。