11/11/2017

Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu - Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng Oânchéng Siaⁿbêng


※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

【Oânchéng Siaⁿbêng】

1945 nî Ji̍tpún tâu-hâng, Tē-2-kái Sè-kài-tāi-chiàn chiàn soah, Tông-bêng-kok chí-tēng Chiúⁿ KàiChio̍h chhōa-thâu ê Tionghôabînkok chèng-hú lâi kun-sū chiàm-niá Tâioân, thóng-tī Tâioân.

M̄-koh, chāi Tionghôabînkok tùi Tâioân ê siàu-siūⁿ kap 1949 nî Kokbîntóng tī Tiongkok lāi-chiàn chiàn su cháu lâi Tâioân ê pān-sè chi-hā, Tâioân bô tī choân-sè-kài leh sî-kiâⁿ kái-si̍t, thoat-si̍t ê sî-chūn kiàn-li̍p lán ka-tī ê kok-ka, tian-tò in-ūi Tionghôabînkok chiong Tâioân siu-chò in ê léng-thó͘, chiàm-khoân tī-lí, Tâioân soah hŏng ká ji̍p--khì Tiongkok Kok-Kiōng-lāi-chiàn ê It-Tiong-kheng-khak lāi-té.

Kàu-taⁿ, Tâioân piàn-chó sè-kài-siōng ûi-it chi̍t-ê, só͘-ū chiâⁿ-chò chi̍t-ê kok-ka ê tiâu-kiāⁿ lóng chiâu-chn̂g, m̄-ku kàu chit-má koh hō͘ gōa-lâi-chèng-koân chiap-sòa loeh thóng-tī ê si̍t-bîn-tē. Tùi-gōa, Tâioân bīn-tùi tio̍h Tiong-hôa-jîn-bîn-kiōng-hô-kok háⁿ kóng beh kā lán thiah-chia̍h-loh-pak. Tùi-lāi, Tâioân-tó pún-thó͘ cho̍k-kûn iáu-koh hŏng sok-pa̍k tī si̍t-bîn-thé-chè tùi lán kai-kip ê khòng-chè, sái-lōng, ap-pek kap pak-siap--lin. Tio̍h-sǹg Tâioân-lâng chioh-tioh kīn-tāi lán ka-tī cheng-piàⁿ lâi ê bîn-chú hoat-tián, ē-tàng ke-kiám éng-hióng Tionghôabînkok thé-chè ê ūn-chok, m̄-ku chit-ê thé-chè pún-sin iû-goân sī lán Tâioân chit-má siōng-tōa siōng-kun-pún ê būn-tê, chit-ê jīn-bat tùi só͘-ū ǹg-bāng ē-ēng chò ka-tī chú-lâng ê Tâioân-lâng lâi kóng lóng sī sìn-taoh-taoh.

Kiàn-li̍p í Tâioân ûi chú-thé ê kiōng-hô-kok, sī Tâioân-jîn-bîn bē-ēng siám-phiah ê chek-jīm, mā-sī kái-koat 400 nî si̍t-bîn thóng-tī ûi-it ê chhut-lō͘.

Kiōng-hô, ì-sù sī khí-chō chit-ê pau-hâm tó-sū siōng to-goân bûn-hòa ê kiōng-tông-thé. Nā beh kiàn-li̍p múi-chi̍t-ê cho̍k-kûn chi-kan hō͘-siong sī pêng-téng ê chú-thé, jî-chhiáⁿ í bîn-chú chū-iû ûi chú-ngó͘ ê kiōng-hô-kok, hō͘ jîn-bîn chèng-sek tùi-gōa tián-hiān--chhut chū-koat ê koân-lī kap ì-chì sī ûi-it ê lō͘, m̄-sī koh kè-sio̍k tī gōa-lâi-chèng-koân ōe chhut-lâi ê kheng-khak lāi chò-chhut bô chin-chiàⁿ chū-iû ê soán-te̍k. Chi̍t-tiûⁿ ē-tàng tāi-piáu Tâioân-jîn-bîn ê kong-tâu sī tiōng-iàu koan-kiān, chit-tiûⁿ kong-tâu, eng-kai iōng-lâi kái-koat hiān-chāi kìm-kò͘ Tâioân ê būn-tê, bô-èng-kai î-chhî, sīm-chì sī hō͘ goân-té ê būn-tê koh-khah ok-hòa.

Ta̍h chāi í-siōng ê goân-in, goán jīn-ûi bī-lâi só͘-ū kong-tâu koat-tēng tê-ba̍k lóng ài hû-ha̍p i-hā 3 ê goân-chek:

1. Chū-koat-kong-tâu chiâⁿ-chò lán Tâioân siā-hōe siōng ti̍t-chiap-bîn-chú ê lō͘-chām-pi, bē-tàng hō͘ tè-kok-chú-gī kap si̍t-bîn-thóng-tī chit-chióng hui-bîn-chú ê soán-te̍k ū koân-lī chham-ú theh-àn.

2. Tâioân-jîn-bîn ê chū-koat-kong-tâu bē-tàng pìⁿ-chò Tiongkok tùi-gōa khok-tiong léng-thó͘ ê kang-kū, mā bē-tàng theh lâi koat-tēng Tiongkok lāi-chiàn thóng-it kap hô-pêng-hia̍p-gī ê gī-tê.

3. Tâioân-jîn-bîn ê chū-koat-kong-tâu sī iōng-lâi kái-kiù Tâioân hŏng chhiúⁿ-pak ê chú-koân, bē-tàng thàu-kòe soán-phiò kā Tionghôabînkok tī Tâioân só͘ chè-chō ê chhò-loān jīn-tông piàn-chó ha̍p-lí, kēng-ka bē-tàng thè Tionghôabînkok chhú-tek Tâioân-tó ê chú-koân lâi pōe-su.

Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat ê pó͘-chèng, m̄-sī Tâioân-jîn-bîn chū-koat pit-iàu ê tiâu-kiāⁿ. Goán koh-khah tì-ì--ê, sī Tâioân-jîn-bîn kám ē-tàng tī chhiong-hun liáu-kái lán iá-bōe ū ka-tī ê kok-ka ê chōng-hóng chi-hā, chò-chhut ē-sái kái-koat Tâioân bo̍k-chêng gûi-lān ê koat-tēng kap chú-tiuⁿ. Goán bô jīn-ûi thóng-tī-tong-kio̍k ê kong-tâu sī tián-hiān--chhut lán chū-koat ê koân-lī kap ì-chì ûi-it ê hong-sek, m̄-koh chò-ûi kian-tēng chú-tiuⁿ Tâioân kiàn-kok ê Tâioân-lâng, goán mā bē kā jīm-hô ē-ēng tāi-piáu Tâioân-jîn-bîn kiàn-kok chú-tiuⁿ ê pō͘-sò͘ lia̍h-chāi-gōa. Kàu-sî, in-ūi chiàm-khoân tī-lí chiah ū-hoat-tō͘ tī Tâioân khan-sèⁿ-miā ê Tionghôabînkok thóng-tī-tong-kio̍k, chò-ûi Tâioân lāi-pō͘ kiat-kò͘ būn-tê kap gōa-pō͘ gûi-lān ê chōe-khoe-hō-siú, bô koân-le̍k iōng ûi-hoat, ûi-hiàn á-sī léng-thó͘-oân-chéng chò chioh-kháu lâi chó͘-tòng Tâioân-jîn-bîn tián-hiān--chhut lán chū-koat ê koân-lī kap ì-chì.

Chit-ê sè-kài su-iàu--ê sī chi̍t-ê sin ê Tâioân-kiōng-hô-kok, m̄-sī tē-2-ê ké-pâu ê Tiongkok. To-cho̍k-kûn kiàn-kok, sī Tâioân-jîn-bîn gêng-chiap bîn-chú, pêng-téng kap chū-iû ê khai-sí, mā-sī pit-iàu ê tiâu-kiāⁿ. Chú-koat ê kòe-têng it-tēng ē tú tio̍h kok-chè chèng-tī kap hoat-lu̍t téng-koân chin-chōe thiau-chiàn, leh tán lán tàu-tīn khì bīn-tùi, put-kò beh sêng-kong ê chiân-tê, iû-goân sī Tâioân-jîn-bîn goān-ì khí-sin lâi tùi-khòng Tionghôabînkok ê chèng-tī mái-chiok kap ap-pek. Bô-lūn Kong-tâu-hoat kám-ū pó͘-chèng, kiàn-li̍p í Tâioân ûi chú-thé ê Tâioân-kiōng-hô-kok chiah sī ū ì-gī ê chi̍p-thé chū-koat, iā-sī Tâioân-jîn-bîn bē-tàng siám-phiah ê thiau-chiàn kap jīm-bū, kēng-ka sī kái-koat 400 nî si̍t-bîn thóng-tī ê ûi-it chhut-lō͘.

Hoat-piáu tī Tâi-oân-pak-siā kong-tâu-hoat pó͘-chèng lūn-tôaⁿ
2017/11/11

---

kiōng-tông seng-bêng sīa-thôan:
FETN - 蠻番島嶼社
北鳥:歌唱革命
獨臺新社 Taiwan Independence Reformation Association
獨立這邊請
臺澎國際法法理建國連線
暗暝合作社 Nylon's Canteen
鍵國這邊請
做伙來講台語,sńg kah 烏 mà-mà 好無?
台灣阿母米日建國連線
懶羊羊登山隊
懶羊羊人妻辛拉拉
對囡仔講台語
台南妹仔教你說台語
台南台獨青年
無liàn-tńg ê母語,做伙kap囡仔kóng,好無?
自由台灣黨 Free Taiwan Party青年智庫
公投護台灣聯盟-《自由台灣黨》

---kè-sio̍k cheng-ka tiong---

※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

0 意見:

張貼留言