8/13/2018

Chhengliân-To̍kphài Tùi Choánhêng-chènggī Sengbêng


Lán khiā tī 建国派 ê 立場, lán bô 贊成 beh 修憲, lán 根本 bô 需要 hiù lān hit ê ROC 憲法.
Put-jî-kò, nā beh 執行転型正義, 清算 kàu té, lán tio̍h chiok 支持.
執行転型正義, 清算黨國走狗, tùi 過去 ê 受害者 chiah ū 交代. M̄ sī 黨國走狗 beh 選舉 tiō pàng in soah, án-ne kui-khì lóng siu siu tńg khì khùn.

7/18/2018

青年獨派 228 潑漆行動七月二十開庭聲明暨採訪通知


今年 228,一群在乎公義、主張落實轉型正義的獨派青年,將象徵台島受難人民鮮血的紅漆,潑上獨裁殖民者的棺柩。以「去除支那威權、創建台灣共和」為號召,要求執政黨應當盡速進行促進轉型正義條例中「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。具體訴求分為兩點:一、徹底清除威權遺緒,停止以台灣資源供奉獨裁者;二、廢除兩蔣文化園區,威權遺緒不是觀光資源。

青年獨派 228 行動結束至今,法律程序定於 7 月 20 日禮拜五下午 2 點 20 分,在桃園地方法院進行第一次開庭。然而,228 獨派慈湖潑漆行動不止是法律案件,更是台灣島嶼跟中華體制之間主體性的對抗,是民主共和與獨裁威權之間價值的鬥爭。青年獨派 228 行動是政治事件。
 
因為是關係中華威權殖民象徵的政治事件,青年獨派 228 行動小組決議:將不自限於統治當局的法律,不會以中華民國體制內的言論自由作為主要的無罪答辯方向;將以質疑中華民國對台灣威權殖民統治的正當性作為重點,凸顯隱匿於法律案件核心的政治問題。

青年獨派邀請每一位台灣人,一起來旁聽 228 潑漆行動開庭。
時間:7/20(五)下午 2:20
地點:桃園地方法院本院第十法庭(桃園市桃園區法治路 1 號)
邀請大家親自來見證,在執政黨通過促進轉型正義條例半年多的今天,中華民國的威權殖民象徵是否減少?中華民國統治台灣人的手段有怎樣的變化?
 
另外,青年獨派會在當天開庭前舉行說明記者會。
時間:7/20(五)下午 1:30
地點:桃園地方法院門口
邀請媒體先進蒞臨採訪。
媒體聯絡人:郭潤庭 0911-841-425,李嘉宇 0911-003-581

Declaration of 20 July (2018) Action at Chiang Kai-shek Memorial Chhengliân To̍kphài 20 July 2018


On 28 February of this year, we the Chhengliân To̍kphài (“Youth for Independence”) entered Chiang Kai-shek’s Cíhú Mausoleum located in Tāikhe (Mandarin Dàxī) and spilled paint on his sarcophagus. Following arrests made and files charged on the part of the local administration, the first hearing is set to take place at 2:20 p.m. today (20 July) at the Thôhn̂g (Táoyuán) District Court.
 
This morning, Chhengliân To̍kphài entered Chiang Kai-shek Memorial Hall in central Tâipak (Mandarin Táiběi) — built to commemorate the most notable dictator and mass murderer in Formosan history — to splatter red paint symbolizing the blood of the oppressed over the unfortunate seat of power of the Republic of China.
 
Since our actions of February 28, the sarcophagus of the Chinese dictator at Gûkaklàmpi (Mandarin Cíhú) has been restored to its previous state. The Formosan freedom fighters of Chhengliân To̍kphài, on the other hand, have faced extralegal arrests and charges at the hands of the local layer of the colonial state.
 
We once again urge the ruling party to act on removing the monuments of dictatorship, as specified in the Act on Promoting Transitional Justice. Formosan opposition to Republic of China colonization will never cease.
 
We understand that it is almost structurally impossible for the outcome of today’s hearing to help further Formosan independence, freedom, democracy, and human rights on a legal level. However, our causes far transcend the level of colonial law. Our causes lie at the level of political choices made and to be made by Formosans based on identity, history, conscience, and values deeply held. The current legal issues as framed by the colonial administration are tangential to the heart of the matter. Formosan independence and transitional justice do not depend on their outcome.
Genuine democracy cannot be had without transitional justice. Transitional justice cannot be had without national independence. A “neutralized” Republic of China — a “re-clothed emperor” — can in no way serve as Formosa’s “nation”. The Republic of China is nothing but the Chinese Nationalist Party’s greatest asset. This is as true today as it was in 1949, when said party lost the Chinese Civil War and moved the remains of its republic onto Formosa. A pack of oppressors will never make decent headmen. The Republic of China is today Formosa’s chief enemy.
Transitional justice does not entail making concessions to conservative forces. Transitional justice does not entail “maintaining the status quo” for the sake of avoiding conflict. True reconciliation can only happen in the context of building a truly free, just, democratic, and unstintingly independent nation, free of dictator-worship, for those who are coming after us. The colonial Republic of China state seized power on Formosa through brutal repression and mass murder. It has stayed in power by turning Formosans against Formosans. Its constitution clearly points to the “reunification” of China as inevitable and desirable (“為因應國家統一前之需要...”). For Formosa, for Formosans, the Republic of China will never be any part of the answer. A Formosan rebirth into freedom requires the establishment of a new nation rooted in native identity and a native understanding of history; based on new and newly-reconnected values; and realized through active self-determination.
 
#OurDemands
1. The monuments of dictatorship shall be cleared off Formosa. Formosan resources shall not be used to water the memory of a dictator.
2. “Chiang & Son Cultural Park” shall be decommissioned. Dictatorial legacies are not tourist resources.
3. Freedom of expression shall be recognized as a basic human right, not a blessing or gift from the Republic of China.
4. The Republic of China must fall to make way for a new Formosan nation. Formosan colonial resistance, past, present or future, cannot be viewed as a crime.
 
It is 2018. The Republic of China, exiled from China for the better part of a century and counting, has no reason to exist. The nations of the world seek relationship and communion with Formosa. This is the time for the Republic of China to bite the historical dust and yield to a new, just Formosan nation.

Chhengliân-To̍kphài 228 Phoahchhat Hêngtōng Chhitgoe̍h Jīcha̍p Khuitêng Sengbêng kap Chháihóng Thongti


Kinnî 228, 1-tīn tìì konggī, chútiuⁿ lo̍htn̄g choánhêng-chènggī ê to̍kphài-chhengliân, chiong tāipiáu Tâitó-siūlān-jînbîn chheⁿhoeh ê ângchhat, phoah tī to̍kchhâi si̍tbînchiá ê lêngkiū. Ēng “Khìtû Chiná Uikoân, Chhòngkiàn Tâioân Kiōnghô” chò kháuhō, iaukiû chipchèngtóng èngtong kóaⁿkín chìnhêng Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē só͘ siá “Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí” ê chèngtī kangtêng. Kūthé sò͘kiû ū 2 hāng. Tē-1, thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá. Tē-2, hùitû LióngChióng Bûnhòa Hn̂gkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.

Chhengliân-To̍kphài 228 hêngtōng soah kàu taⁿ, hoatlu̍t thêngsu tiāⁿ tī 7-goe̍h 20-hō, pài-gō͘ epo͘ 2-tiám-20, tī Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ chìnhêng tē-1-pái khuitêng. M̄koh 228 to̍kphài Chûô͘ phoahchhat hêngtōng m̄nā sī hoatlu̍t ànkiāⁿ niāniā, koh sī Tâioân-tósū kap Tionghôa-théchè chikan chúthésèng ê tùikhòng, bînchú kiōnghô kap to̍kchhâi uikoân chikan kèta̍t ê tàucheng. Chhengliân-To̍kphài 228 Hêngtōng sī chèngtī sūkiāⁿ.
 
Inūi sī kah Tionghôa uikoân si̍tbîn hōthâu siongkoan ê chèngtī sūkiāⁿ, Chhengliân-To̍kphài 228-hêngtōng-siócho͘ koatgī, bē siū thóngtī tongkio̍k hoatlu̍t ê chèhān, bē kā Tionghôabînkok théchè lāi ê giânlūn chūiû tòngchò chúiàu ê bôchōe tappiān honghiòng. Ē ǹg thiauchiàn Tionghôabînkok tùi Tâioân-tó uikoân si̍tbîn thóngtī ê chèngtongsèng kiâⁿ, thó͘hián chhàng tī hoatlu̍t ànkiâⁿ tiongsim ê chèngtī būn-tê.

Chhengliân-To̍kphài iauchhiáⁿ ta̍kê Formosan, tàutīn lâi khòaⁿ 228 phoahchhat hêngtōng khuitêng.
Sînkan, 7-goe̍h 20-hō pài-gō͘ epo͘ 2-tiám-20. 
Tētiám, Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ púnīⁿ tē-10-hoattêng. (Thôhn̂g-chhī Thôhn̂g-khu Hoattī-lō͘ 1 hō)
Iauchhiáⁿ ta̍kê chhinsin lâi tikìⁿ, chāi chipchèngtóng thongkòe Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē pòaⁿ-tang gōa ê chitmá, Tionghôabînkok ê uikoân si̍tbîn kìhō kám ū khah kiám? Tionghôabînkok thóngtī Formosan ê chhiúlō͘ ū ánchóaⁿ ê piànhòa?
 
Lēnggōa, Chhengliân-To̍kphài ē tī hitkang khuitêng chìnchêng kíhêng soatbêng kìchiáhōe.
Sîkan, 7-goe̍h 20-hō epo͘ 1-tiám-pòaⁿ.
Tētiám, Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ mn̂gkháu.
Iauchhiáⁿ mûithé sianchìn lâi chháihóng.
Sinbûn-liânlo̍kjîn, Koeh JūnTêng 0911-841-425. Lí KaÚ 0911-003-581

5/10/2018

180519《生死爲台湾》🔥記錄片放送 kap 建国街講會5/19《生死爲台湾》🔥記錄片放送 kap 建国街講會

🔥【紹介】
 
《生死爲台湾》是綠色小組 hip ê 記錄片,紀錄 29 年前 ê 1989 年 5 月 19 號,Nylon 出山 hit 工,向望建立新 koh 獨立国家 ê 台湾人民行上街頭,送台湾建国烈士鄭南榕上後一程,mā 展現 lán 台湾人民決心偃倒中華民國,創建新国家 ê 意志。

4/03/2018

180403 黨國私法包庇威權遺毒—去除支那威權,創建台灣共和新聞稿


做 Tio̍h ê 代志—立場堅定,m̄-bat後悔,繼續前行,一定建國

時間:4/3(二)15:00
地點:台大校友會館三樓會議室

上個月,我們在228當天,以理性、平和、不造成人員傷害、不造成永久毀損的方式,表達獨派青年對於清除威權象徵,以及荒謬供奉兩蔣陵寢的看法。遺憾的是,在我們尚未收到起訴書時,檢方竟透過媒體搶先發佈起訴訊息,此前的拘提行動,我們就已經領教過這種突襲手法,對於檢方的突襲,我們有以下幾點回應:

3/31/2018

2018 海域亞洲與台灣島史 系列課程 第二季

2018【海域亞洲與台灣島史】系列課程 第二季

※活動連結:https://www.facebook.com/events/1113176475491058/
※報名連結:https://goo.gl/forms/q7Z8tMdYL9BBmBUa2

〈講題〉

➤01《國民主義下的民主,或多數決的遊戲》

➤02《「台灣史」的誕生與無籍的「氓」》

➤03《台灣島的行政化與「民」的分類》

➤04《台灣國民國家,發展主義及其史觀盲點》

〈介紹〉

海域亞洲與台灣島史第二季以「知識史的形構,及“民”之資格的變形」為主題剖析以上的問題集。

3/12/2018

180312 慈湖潑漆案拘提程序瑕疵 向監察院遞陳訴狀新聞稿

記者會照片來源:自由時報王藝菘攝

本次陳訴事項係獨派青年針對訴求「去除支那威權,創建台灣共和」之慈湖潑漆行動,使桃園市檢警在2018/3/5(一)大動作,不惜違反司法實務慣例、比例原則嚴重失衡、尤其針對台獨建國主張者執行大規模拘提,時至2018年,無論執政黨為何,至今仍無法跳脫中國國民黨暨中華民國黨國價值觀之桎梏,傾盡體制之力,使用類似按電鈴查水表、粗暴非法拘提、干擾妨害防禦權之行使、高額保釋金刁難……等手段,以政治犯規格全面追殺台灣獨立建國主張者。

3/09/2018

180310 落實轉型正義 拒絕政治辦案 慈湖潑漆行動記者會新聞稿


發稿時間:2018/3/9 上午10點
發稿地點:台灣北社

1979年12月,美麗島事件爆發後,警總展開全國性的大逮捕,進行司法追殺,前腳踏出大門,後腳便有警察跟上並且逮捕。
今天,解嚴超過30年,我們很痛心,竟然又發生了類似的偵辦與逮捕手段,甚至有官員要求警方限期破案,更是令我們擔憂威權時代是否再度來臨。

3/06/2018

福佬沙文?Tâioân 後一代 ê 路 系列分享會

 

對省乜時陣開始,堅持講加忌个母語會乎人講做「福佬沙文」?

對省乜時陣開始,咱个後一代無閣感覺「講台語」是自然个代志?

對省乜時陣開始,咱失去族群文化个根,行治不知影「加忌是省人」 个路--lih?

全部講座朗總五場,頭三場咱請着四个 Tâioân阿母來分享因治只馬華語霸權个社會中,堅持使用台語𤆬囝仔个故事甲心聲。
閣有因為着 Tâioân个後一代,治各自个箍仔打拼个過程。

2/28/2018

青年獨派 228 行動聲明


去年年底,執政黨通過「促進轉型正義條例」,民間無不期盼當局能儘速展開「清除威權象徵、保存不義遺址」的政治工程。

當各界都把焦點放在黨產、附隨組織與檔案公開等等議題時,桃園的兩蔣停靈處卻沒有得到應有的關注,執政當局消極放任與自由民主社會格格不入的「帝王陵寢」,讓獨裁者的幽靈,繼續在自由民主的台灣遊蕩。

ChengLiân To̍phài 228 Hêngtōng Sengbêng


Kūnî nîbóe, chipchèngtóng thongkòe " Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē", tôngsî bînkan mā tı̍ttı̍t tánthāi tongkio̍k khah kín chìnhêng " Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng.

Tong ta̍kê lóng teh koansim tóngsán, oátòa-cho͘chit kah tóngàn-kongkhai téngténg gītê ê sî, Thôhn̂g lióngChióng thênglêng ê só͘chāi soah bô lâng khì chùì--tio̍h. Chipchèng tongkio̍k kèsio̍k hō͘ kah bînchú siāhōe ôanchôan bēha̍h ê " Tèông-lêngchhím" tī hia, uikoân ê bônghûn mā tio̍h kèsio̍k tī Tâiôan m̄bat lîkhui.