11/24/2017

退出催生台語公共電視台聯署聲明稿


開始推 sak ê 催生台語公共電視台活動,治第 1 波尋民間團體鬥支持聯署 ê 這段時間內, chōe chōe民間團體朗足骨力 teh 鬥贊聲。到第 2 波遊說立委聯署 ê 時陣,名單內底煞出現中國國民黨 ê 立委。雖罔有人出來反對,不過多數人朗向望有 1 ê 台語電視台,對這層代無表示意見。問題--是京日發生即年譀古 ê 代志,真正 hŏng 袂吞忍--得。

Thè-Chhut Chhui-Seng Tâigí Kong-Kiōng Tiān-Sī-Tâi Liân-Sū Siaⁿ-Bêng-Kó


Ùi kin-nî khai-sí chhui-sak ê Chhui-seng Tâigí Kong-kiōng Tiān-sī-tâi oa̍h-tāng, tī te-1-pho chhōe bîn-kan-thoân-té tàu chi-chhî liân-sū ê chit-tōaⁿ sî-kan lāi, chōe chōe bîn-kan-thoân-thé lóng chiok kut-la̍t teh tàu chàn-siaⁿ. Kàu te-2-pho iû-soat li̍p-úi liân-sū ê sî-chūn, miâ-toaⁿ lāi-té soah chhut-hiān Tiongkok-kok-bîn-tóng ê li̍p-úi. Sui-bóng ū lâng chhut-lâi hoán-tùi, m̄-ku chē-sò͘ lâng lóng ǹg-bāng ū 1 ê Tâigí tiān-sī-tâi, tùi chit-chân-tāi bô piáu-sī ì-kiàn. Būn-tê--sī kiă-ji̍t hoat-seng chiah-nī hàm-kó͘ ê tāi-chì, chin-chiàⁿ hŏng bē-thun-lún--tit.

11/14/2017

阮追求 ê 自決公投-青年獨派社團共同聲明


LINK:https://goo.gl/KhvX4y

【連署說明】

1. 我正在連署什麼?

參與連署,表達在公投補正的議題上,你支持建國派的立場。

2. 為何發起本聲明?

2016/12/15,中華民國立法院內政委員會初審通過公民投票法修正草案,有關消息一再指出,民進黨黨團最快於這個會期 2017/9-12,最慢下個會期 2018/2-5 ,將通過公投法修正。

Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu - Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng Liânsū Soehbêng


※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

【Liânsū Soehbêng】

1. Góa leh liân-sū siáⁿ?

Chham-ú liân-sū, piáu-ta̍t tī Kong-tâu-hoat pó͘-chèng téng-koân, lí chi-chhî Kiàn-kok-phài ê li̍p-tiûⁿ.

2. Sī án-nóa goán beh hoat-khí chit-ê siaⁿ-bêng?

2016/12/15, Tionghôabînkok li̍p-hoat-īⁿ lāi-chèng úi-goân-hōe chho͘-sím thong-kòe Kong-bîn-tâu-phiò-hoat siu-chèng chháu-àn, siong-koan ê siau-sit mā it-chài kóng Bînchìntóng tóng-thoân siōng-kín ē tī chit-ê hōe-kî (2017/9~12), siōng-bān ē tī āu-chi̍t-ê hōe-kî (2018/2~5) thoân-kòe Kong-tâu-hoat pó͘-chèng.

Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat ê pó͘-chèng, tùi To̍k-phài lâi kóng it-ti̍t lóng sī chiâⁿ gāi-gio̍h ê gī-tê, Tâito̍k siā-thoân cho͘-chit chiâⁿ chōe, múi-chi̍t-ê thoân-thé ê ūn-tōng lō͘-sòaⁿ kap chhek-lio̍k ê khó-lū mā bē lóng sio-kâng, só͘-í tī kòe-khì kúi tang it-ti̍t bô-hoat-tō͘ ta̍t-sêng tùi kong-tâu têng-sū ê kiōng-sek. M̄-koh tī si̍t-bū-siōng lán koh bē-sái oân-choân hòng-khì lán ka-tī tùi chit-kiāⁿ tāi-chì kái-soeh ê koân-le̍k, hō͘ 國家正常化(Tiongkok-ōe) ê chú-tiuⁿ kè-sio̍k koái-chia̍h-phiàn-kàn lâi tāi-piáu lán Tâi-to̍k-kiàn-kok ê li̍p-tiûⁿ. Kòe-khì kúi-tang ê kúi-ê cheng-gī, tî-liáu khak-si̍t hêng-sêng thau-ho̍k ê ûi-ki chi-gōa, bô-hoat-tō͘ hó͘-jīm--ê, tùi cheng-gī it-chài thoa-soa bô khì chhú-lí mā hō͘ lán Kiàn-kok-phài tī chi̍t-ê gī-tê téng-koân hŏng lia̍h-chāi-gōa ê lí-iû.

Tī sin ê Kong-tâu-hoat chin ū khó-lêng thong-kòe ê chêng-hêng chi-hā, che piàn-chó chi̍t-kiāⁿ bē-tàng bô sûi lâi thó-lūn ê tāi-chì, pau-koa pún-té chōe-chōe To̍k-phài iú-chì só͘ tì-ì ê Kong-tâu-hoat cheng-gī, mā bē-sái koh kè-sio̍k khǹg leh m̄-koán. Chò ûi chi̍t-ê bô pa̍t-hāng soán-te̍k ê kiàn-kok tui-kiû-chiá, lán kan-na ē-tàng ùi ūn-tōng-siōng lâi chhōe súi-pō͘. Só͘-í goán koat-tēng khai-sí chèng-sek ê thó-lūn, tī kin-nî 10 goe̍h tiong-sûn, iû toaⁿ-á téng só͘ siá ê hoat-khí thoân-thé the̍h-chhut Tionghôabînkok Kong-tâu-hoat tùi Tâi-to̍k-kiàn-kok ūn-tōng sio-ta̍h-thut ê só͘-chāi kap hong-hiám, mā thó-lūn chhut chiam-tùi chia-ê cheng-gī kap hong-hiám chhú-lí ê kiōng-sek lâi siá-chò siaⁿ-bêng, tī 2017/11/11 Tâioân-Pak-siā kí-pān ê Kong-tâu-hoat chō-tâm-hōe lâi hoat-piáu, tiāⁿ chò í-āu ūn-tōng ê chú-iàu hong-hiòng, sīm-chì tī pit-iàu ê sî theh-lâi chò khòng-cheng ê ta̍h-kha-tiám.

3. Kong-tâu kám-ē hŏng iōng lâi thè Tiongkok chèng-hú thóng-tī ê chèng-tong-sèng pōe-su, á-sī chiâⁿ-chò Tiongkok kā lán pèng-thun ê bîn-ì pêng-chún?

Goán ê li̍p-tiûⁿ chin bêng-khak, chū-koat-kong-tâu chò-ûi Tâioân ti̍t-chiap-bîn-chú ê lō͘-chām-pi, bē-tàng hō͘ tè-kok-chú-gī kap si̍t-bîn-thóng-tī chit-chióng hui-bîn-chú ê soán-te̍k ū koân-lī chham-ú theh-àn. Tâioân m̄-sī Tionghôabînkok, chū-koat-kong-tâu bô-èng-kai chiâⁿ-chò chit-ê chō-sêng Tâioân siōng-tōa ê kiat-kò͘ būn-tê, mā tio̍h-sī būn-tê pún-sin ê si̍t-bîn thé-chè kè-sio̍k thóng-tī Tâioân ê kang-kū, kēng-ka bē-ēng piàn-chó jīm-hô pat-ê kok-ka thàu-kòe Tionghôabînkok thé-chè lâi pèng-thun Tâioân ê lí-iû.

Goán chai-iáⁿ si̍t-bîn thé-chè kun-pún bô-hoat-tō͘ hôe-èng chit-ê tùi Tâioân-jîn-bîn lâi kóng lí-só͘-tong-jiân ê ǹg-bāng, put-kò͘ goán mā m̄-sī beh thàu-kòe chit-ê siaⁿ-bêng lâi tùi chit-ê thé-chè the̍h-chhut sò͘-kiû, goán sī beh ho͘-io̍k Tâioân-jîn-bîn kap kok-chè-siā-hōe, kiàn-kok sī choân-sè-kài kúi-cha̍p-ek ê jîn-lūi lóng eng-kai ū ê ki-pún-jîn-koân, Tâioân-jîn-bîn bē-ēng koh kè-sio̍k chò pī-si̍t-bîn-chiá, ū chiok chōe lâng ǹg-bāng chiâⁿ-chò ka-tī ê chú-lâng, ū ka-tī ê kok-ka. Thé-chè tong-jiân bô-hoat-tō͘ hôe-èng lán chit-ê tui-kiû, m̄-koh chí-iàu ū jīm-hô kap goán beh tī ê chit-ê hong-hiòng sio hoán-pòe ê tāi-chì hoat-seng, goán lóng ē iōng hêng-tōng lâi hoán-khòng.

4. Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū?

Kiàn-li̍p sin-kok-ka kám ū su-iàu keng-kòe Tionghôabînkok ê hoat-lu̍t têng-sū ê būn-tê, tû-liáu tī To̍k-li̍p-chit-pêng-chhiáⁿ ê chit-piⁿ bûn-chiong (https://goo.gl/c4eHBC) í-keng kóng liáu chin chheng-chhó. M̄-koán iōng “Liân-ha̍p-kok ê tāi-lí-jîn,” “si̍t-bîn bó-kok,” “thok-koán-kok,” “kun-sū chiàm-niá tong-kio̍k,” á-sī “āu-chiàm-niá-sî-kî ê chū-koat tong-kio̍k” lâi kái-soeh ROChiná ê li̍p-tiûⁿ, chí-iàu hû-ha̍p têng-sū-siōng chèng-tong-sèng kap tāi-piáu-sèng ê iau-kiû, chit-tiûⁿ thè Tâioân-lâng pān ê kong-tâu tio̍h ē-sái chò-ûi thàm-thiaⁿ chū-bîn ì-goān ê té-tì. Kong-tâu ê tiōng-tiám, sī chú-thé sī siáng, tùi Tâioân-jîn-bîn kám ū tāi-piáu-sèng. Iû kok-chè-cho͘-chit thè iáu m̄-sī kok-ka ê tē-khu pān-lí kong-tâu m̄-sī hán-ti̍t khòaⁿ ê tāi-chì. Iû tī-lí-tong-kio̍k pān-lí ê būn-tê kan-na tī Tâioân-lâng kám beh kā ka-tī siat-tēng chi̍t-ê hui-siông koân ê khám-chām niâ.

Lēng-gōa, goán ùi kòe-khì ê ūn-tōng keng-giām lāi-té, koh-khah liáu-kái tio̍h lán kiăⁿ-ji̍t nā-sī beh si̍t-chiān ūn-tōng ê bo̍k-piau, tio̍h bô-èng-kai chhìn-chhái hō͘ bô chèng-tong-sèng ê hoat-lu̍t lâi hān-chè lán ūn-tōng pún-sin ê Power, chí-iàu tián-hiān chhut-lâi ê sī ū tāi-piáu-sèng ê chi̍p-thé kiàn-kok ì-goān, bô-lūn sī siáng lóng bē-tàng iōng ûi-hoat ûi-hiàn tòng-chò lí-iû lâi hoán-tùi chit-ê ū ì-gī ê chū-koat.

5. Lán ē-tàng chò siáⁿ-mih?

Ka-ji̍p chit-ê liân-sū, mā kā chit-hūn liân-sū hun-hióng hō͘ koh-khah chōe lí sin-khu-piⁿ ê pêng-iú chai-iáⁿ, lán í-keng ū chin-chōe siūⁿ-hoat leh the̍h-chhut, thó-lūn, iā í-keng khai-sí ū ūn-tōng-siōng kap cho͘-chit-siōng ê si̍t-chiān, chòe-kīn tio̍h ē ū koh-khah chōe ê siau-sit chhut--lâi, hi-bāng ta̍k-ê kè-sio̍k koan-sim, mā kî-thāi lí lâi ka-ji̍p. Chit-ê liân-sū bô hān-tēng chheng-liân thoân-thé, lāu-lâng gín-á chhù-piⁿ-thâu-bóe, só͘-ū cho̍k-kûn sèng-pia̍t hâng-gia̍p ê iú-chì, chí-iàu lí jīm-tông chit-hūn siaⁿ-bêng, chí-iàu lí m̄-sī Tâi-to̍k-kiàn-kok ê te̍k-jîn, chí-iàu lí kap goán kâng-khoán siūⁿ-beh khí-chō chi̍t-ê lán ka-tī ê sin-kok-ka, lóng hoan-gêng lí ê ka-ji̍p, lán chò-hóe lâi phah-piàⁿ.

※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

11/11/2017

我們追求的自決公投-青年獨派社團共同聲明


※參與連署這份聲明:https://goo.gl/KhvX4y

1945年日本投降,二次世界大戰結束,同盟國指派以蔣介石為首的中華民國政府軍事佔領台灣並進行代管統治。然而,在中華民國的對台野心以及1949年的戰敗逃亡來台之下,台灣沒有在世界去殖民化的浪潮中建立起自己的國家,反而在中華民國逕自將台灣劃入領土的越權治理之下,被捲入國共內戰的一中架構之中。

Goán Tuikiû ê Chūkoat Kongtâu - Chhengliân To̍kphài Siāthoân Kiōngtông Siaⁿbêng Oânchéng Siaⁿbêng


※Chham-ú chit-hūn siaⁿbêng ê liân-sū:https://goo.gl/AgMnUK

【Oânchéng Siaⁿbêng】

1945 nî Ji̍tpún tâu-hâng, Tē-2-kái Sè-kài-tāi-chiàn chiàn soah, Tông-bêng-kok chí-tēng Chiúⁿ KàiChio̍h chhōa-thâu ê Tionghôabînkok chèng-hú lâi kun-sū chiàm-niá Tâioân, thóng-tī Tâioân.