10/25/2017

171025 Tâioânōe Sinbûnkó


2017/10/25 Tâitó Lo̍k-hām 72 Tang Hêng-tōng-kio̍k Sin-bûn-kó
2017/10/25 pài-saⁿ 19:15

1945 nî, jī-chhù-sè-kài-tāi-chiàn kiat-sok Ji̍tpún tâu-hâng, í Bíkok ūi siú ê Tôngbêngkok chí-phài Chiúⁿ KàiChio̍h chèng-khoâ khì Tâiôan chò tāi-koán thóng-tī. M̄-koh Tâiôan soah bô hām kî-thaⁿ chiàn-chêng siū si̍t-bîn ê bîn-cho̍k kāng-khoán chū-koat, tī kái-si̍t ê kòe-têng tiong kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka, tian-tò hō͘ Tionghoabînkok tòng-chò sī niá-thó͘, chit chióng siu-chhiau-kòe ê hêng-ûi chi-hā, hō͘ kńg--li̍p-khì Kokkiōnglāichiàn ê ItTiongkàkò͘ lāi-té, mā hō͘ chit tè tó͘-sū pìⁿ-chò sī chi-ê sè-kài ûi-it chi̍t ê ū tiâu-kiāⁿ chò chi̍t ê kok-ka, tān-sī kàu taⁿ iā-sī hō͘ Tiongkok thóng-tī ê si̍t-bîn-tē.

Tionghoabînkok it-chài hām gún kóng, kin-á-ji̍t sī Tâiôan kiat-sok hō͘ Ji̍tpún si̍t-bîn thóng-tī ê kong-ho̍k-cheh. M̄-koh lán lóng chai-iáⁿ, Tionghoabînkok ê kong-ho̍k-cheh, chí put-kò sī Tâiôan iū-koh lo̍k-hām iū-koh hō͘ Tiongkok chiap-sio̍k si̍t-bîn ê ji̍t-chí, “kong-ho̍k” chí put-kò sī thàu-kòe chi̍t piàn koh chi̍t piàn ê tô͘-sat só͘ chò--chhut-lâi ê ké-hô-pêng phiàn-kio̍k.

Kin-àm 19:15, to̍k-phài thoân-thé chò-hóe kiâⁿ--khì Katagalan tōa-tō chóng-tok-hú thâu-chêng, chìn-hêng ta̍k nî lo̍k-hām-cheh lóng ē chò ê se̍h chóng-tok-hú iû-hêng hêng-tōng, koh ū ián-chhut hêng-tōng-kio̍k. Goán soán-te̍k tī chit ê pit-su hō͘ kì tiâu ê ji̍t-chí, tī bô chó͘-tòng kau-thong ê goân-chek chi hā, tī ta̍k pài âng-teng ê sī, tī tiám-á-ka lō͘ téng-koân iōng goán ê sin-thé, ián-chhut tong-chho͘ hō͘ kà kóng “hí gêng chó͘ kok” ê hoaⁿ-hí liáu-āu, Tâiôanlâng sī án-noáⁿ hō͘ Tionghoabînkok liû-bông chèng-hú tô͘-sat, hō͘ lán bōe-kì-tit ka-tī ê bú-gí kap le̍k-sú, kiông chiàm só͘-ū kiat-kò͘ lī-ek, kiông pek lán kan-na ē-tàng chò Tiongkoklâng.

Thàu-kòe án-ne lâu-hoeh-lâu-tek ê hêng-tōng-kio̍k, hi-bāng ē-tàng thê-chhéⁿ Tâiôanlâng, Tâiôan chiông-lâi m̄ bat kong-ho̍k, lán chit-má kāng-khoán hō͘ chit ê si̍t-bîn thé-chè thóng-tī. Pún-thó͘ chèng-tóng ê chip-chèng, bô-hoat-tō͘ kái-piàn lán in-ūi Tionghoabînkok chit ê ké-kok-ka, kan-na ē-tàng chò tōa-kok chi-kan ê ka-lé-ang-á, mā koh khah bô-hoat-tō͘ kái-piàn lán bô kok-ka ê sū-si̍t, bîn-soán chóng-thóng éng-oán bô-hoat-tō͘ ho͘ sêng-jīn, jîn-bîn chāi hái-gōa hō͘ Tiongkok chèng-hú chhōa--khì, soah pìⁿ-chò sī Tiongkok lāi-chèng.

Lán bô èng-kai kè-sio̍k chiap-siū chit ê chhiong-boán le̍k-sú siong-hûn ê chhò-gō͘, lán bô pit-iàu koh chò bô kok-ka ê lâng, Tâiôanlâng nā-sī beh koat-tēng ka-tī ê bī-lâi, lán it-tēng ài kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka. Chí-iàu Tâiôan iá-bōe kiàn-kok, ta̍k nî ê 10 goe̍h 25 hō goán lóng ē hoat-khí hêng-tōng, it-ti̍t kàu Tionghoabînkok lī-khui Tâiôan, it-ti̍t kàu Tâiôan chiâⁿ-chò chi̍t ê hō͘ lán kám-kak kiau-ngō͘ ê úi-tāi kok-ka.

Kiōng-tông hoat-khí thoân-thé:
FETN Bânhoantó͘sūsiā
Pakchiáu: Koachhiùⁿkekbēng
To̍kTâisinsiā, Àmmîha̍pchoksiā
Kongtâuhō͘Tâiôanliânbêng
ChūiûTâiôantóng
Tâiôanto̍kli̍pkekbēngkun TIRA 101 tōakîtūi

0 意見:

張貼留言