10/12/2017

171010 Hêng-tōng-kio̍k 行動劇Chū-thâu kàu-bóe lóng bô jīn-ûi gún leh poaⁿ-hì, gún sī leh hoán-èng hiān-si̍t kap ǹg-bāng. Hoán-èng Tionghôabînkok si̍t-bîn Tâioân ê hiān-si̍t, hoán-èng Tâioân-lâng hō͘ Tionghôabînkok chau-that ê hiān-si̍t, hoán-èng iû-goân it-ti̍t ū phah-sí-m̄-thè ê Tâioân-lêng it-chài khiā-khí ê hiān-si̍t... Koh-ū lo̍h-bóe hoán-khòng, péng-tó kun-kéng saⁿ-kha-á, ián-tó Tionghôabînkok, to̍kli̍p kiànkok ê ǹg-bāng.
始終認為我們不是在演戲,只是在反映現實與夢想。反映中華民國殖民台灣的現實,反映台灣人被中華民國踐踏的現實,反映總還是有台灣人打不倒、一再站起的現實⋯⋯還有終於反抗,終於打倒軍警爪牙、打倒中華民國、獨立建國的向望。

Oa̍h-tōng chêng 1 mî ta̍k-ke leh chò ke-si ê sî, thâu-khak mo͘h leh sio, siūⁿ bô káu-pâi-á téng-thâu eng-kai ài siá siáⁿ, chiah ē sī #Tionghôabînkok_kòa_tī_Tâioân_lâng_sinkhu_téng iū-koh #hō͘_tósū_siōng_phó͘phiàn_ê_thianjiân_HôaTâi_lâng_kekiám_ū_tāmpo̍há_kiōngkám__ê... Só͘-í gún bô siá "Tâito̍k khì sí", in-ūi tōa-pō͘-hūn ê lâng chin-chiàⁿ jīn-ûi Tâito̍k eng-kai khì sí.
活動前一晚大家做道具的時候,想破頭想不到狗牌子上要寫什麼,才會是 #中華民國掛在台灣人身上的 又 #讓島嶼上普遍的天然華臺人多少有點共感的⋯⋯所以我們沒有寫「台獨去死」,因為大部分的人真的認為台獨應該去死。

Gún siá "台巴子", siá "下賤的台灣人", siá "我不說方言", siá "講台語沒水準". M̄-chai-iáⁿ in kám ē ū kám-kak--leh? Kap poaⁿ chit-chhut hì ê gún kâng-khoán, kap tī hiān-tiûⁿ khòaⁿ chit-chhut hêng-tōng-kiok lâu ba̍k-sái ê Tâioân-lâng kâng-khoán, so-loa̍h chit-ê tó-sū ê siong-jiah, tio̍h chhin-chhiūⁿ ka-tī ê siong-jiah, kám-siū chit-ê tó-sū ê khó͘-thiàⁿ, tio̍h chhin-chhiūⁿ ka-tī ê khó͘-thiàⁿ.
我們寫「台巴子」、寫「下賤的台灣人」、寫「我不說方言」、寫「講台語沒水準」。不知道他們會不會有感呢⋯⋯?跟演出這齣戲的我們一樣,跟在現場看著行動劇掉淚的台灣人一樣,撫觸這個島嶼的傷痕,如同自己的傷痕;感受這個島嶼的苦痛,如同自己的苦痛。

👉Hêng-tōng-kio̍k kò͘-būn 行動劇顧問:Nick Orange
👉Siòng-phìⁿ 影片縮圖:自由台灣黨 Free Taiwan Party
👉Lo̍k-iáⁿ 影片拍攝:阿凱 公民覺醒紀錄記者台
👉Bô-kâng kak-tō͘ ê Video 不同角度的影片:
暗暝合作社 Nylon's Canteen LIVE
李曉玲 chí lo̍k-iáⁿ 姊錄影

0 意見:

張貼留言