10/10/2017

171010 拔管蓋白布・過橋喔中華民國 活動後新聞稿

photo credit 自由台灣黨

【10/10 giú kóng khàm pe̍hpò͘, KÒE KIÔ--LO͘ TIONGHÔABÎNKOK】oa̍h-tāng āu sin-bûn kó
【10/10 拔管蓋白布・過橋喔中華民國】活動後新聞稿

發稿時間:2017 年 10 月 10 日 11 時
發稿單位:FETN - 蠻番島嶼社、北鳥:歌唱革命、自由台灣黨、公投護台灣聯盟、獨臺新社、暗暝合作社

Ùi 1949 nî tiō í-keng bia̍t-bông ê Tionghôabînkok, tī chit ê hō͘ i chau-that chhit cha̍p gōa tang ê tó-sū kí-pān 10/10 seⁿ-ji̍t party, in-chhú kiàn-kok-phài ê siā-thoân hoat-khí【10/10 giú kóng khàm pe̍hpò͘, KÒE KIÔ--LO͘ TIONGHÔABÎNKOK】 kò-pia̍t-sek, í hong-tông ê 「Tionghôabînkok 106 nî kok-khèng」chò pōe-kéng, sàng Tionghôabînkok chhut-soaⁿ, piáu-ta̍t Tâiôanlâng tùi Tionghôabînkok ê hùn-nō͘, kā Tâitó ê jîn-bîn kóng Tionghôabînkok í-keng sí--ah, Tâiôanlâng pit-su kiàn-li̍p ka-tī ê kok-ka.
從 1949 年就滅亡的中華民國,在這個被他糟蹋七十幾年的島嶼舉辦 10/10 生日 party,因此建國派社團發起【10/10 拔管蓋白布・過橋喔中華民國】告別式,以荒謬的「中華民國 106 年國慶」為背景,送中華民國出山,表達台灣人對中華民國的憤怒,告訴台島人民中華民國已經死了,台灣人必須建立自己的國家。

Oa̍h-tāng khai-sí chìn-chêng, tiō ū Bānhu̍thōe ê pí-khiu lâi thè Tionghôabînkok liām-keng chhiau-tō͘, kiàn-kok-phài kûn-chiòng pí goân-pún kó͘-kè ê 100 gōa lâng koh khah chē chiok chē--ê, chì-chió ū 400 í-siōng chú-tiuⁿ Tâiôan to̍k-li̍p kiàn-kok ê kûn-chiòng ùi Tâiôan sì-kè lâi, sīm-chì pau iû-lám-chhia, kàu-tiûⁿ chò-hóe chham-ka oa̍h-tāng.
活動開始前,就有萬佛會的法師來替中華民國念經超渡,建國派群眾遠遠超過原本預計的 100 多人,至少有 400 個以上主張台灣獨立建國的群眾從台灣各地,甚至包遊覽車,到場共襄盛舉。

9 tiám oa̍h-tāng chún-sî khai-sí, tē-it kai-toāⁿ iōng hêng-tōng-kio̍k, piáu-ta̍t chhit cha̍p gōa tang lâi, í Tionghôabînkok ìm-si ūi cheng-sîn, í kun-kéng-jîn-oân ūi kha-chhiú, tá-ap, bú-jio̍k, chau-that Tâiôanlâng, liáu-āu Tâiôanlâng put-toān tiông-sin khiā-khí, chòe-āu hoán-khòng, hoán-khòng, hoán-khòng, phah-tó Tionghôabînkok kun-kéng, giú tó Tionghôa ìm-si, kiâⁿ khì Tâiôan to̍k-li̍p kiàn-kok ê kòe-têng.
9 點活動準時開始,第一階段以行動劇,表達七十幾年來中華民國殭屍為精神,軍警人員為手腳,打壓、羞辱、糟蹋台灣人,以及台灣人不斷重新站起,最後反抗、反抗、反抗,打倒中華民國軍警,拉倒中華殭屍,走向台灣獨立建國的過程。

Tē-jī kai-toāⁿ sī Tionghôabînkok ê kong-chè gî-sek, su-gî Tân JûChiong (830 sè-tāi-ùn pì-bō͘ chhiúⁿ kî sū-kiāⁿ tong-sū-jîn) chú-chhî. Tionghôabînkok ê kiáⁿ-sun put-hàu, Tiongkokkokbîntóng, Chhinbîntóng, Sintóng, lóng-chóng bô chhut-se̍k. Sòa--lo̍h--lâi sī kiàn-kok-phài koh siā-thoân tì-sû, hām Tâiôanlâng chò-hóe iōng tek-chhiam tū Tionghôa ìm-si ê si-sin, hiòng Tionghôabînkok kî phùi-chhùi-nōa, piáu-ta̍t Tâiôanlâng tùi Tionghôabînkok ê hùn-hūn, koh ū tùi chit tè tó-sū to̍k-li̍p kiàn-kok ê ǹg-bāng. Iá koh ū chhiùⁿ thiàu 「Tò-thè-lu」, iau-chhiáⁿ kóng Pak-kiaⁿ-ōe ê hàu-lú lâi khau-sé Tionghôabînkok, khèng-chiok Tionghôabînkok ìm-si sí-bông, chhut-soaⁿ.
第二階段進入中華民國的公祭儀式,由司儀陳俞璋(830世大運閉幕搶旗事件當事人)主持。中華民國的子孫不肖,中國國民黨、親民黨、新黨,通通沒有出席。接著由建國派各社團上前致詞,和台灣人們一起以竹籤戳刺中華殭屍的屍身、向中華民國旗吐口水,表達台灣人對中華民國的憤恨,以及對這個島嶼獨立建國的向望。並唱跳「倒退嚕」、邀請講中國話的孝女來諷刺中華民國、慶祝中華民國殭屍死亡、出山。

Tī kong-chè lé-siâⁿ chàu-ga̍k liáu-āu, kí-hêng Tionghôabînkok chhut-soaⁿ hóe-hòa gî-sek, chi̍t lō͘ siōng su-gî tài-niá ta̍k ê hoah-siaⁿ 「Tionghôabînkok ū iáu-siū--bô? Ū--o͘h」「Tionghôabînkok kòe-kiô--o͘h? Kòe-kiô--o͘h!」 Kiâⁿ-kàu Chhàu-thâu-á biō ê Chū-iû-kóng-tiûⁿ, kiàn-kok-phài ê kûn-chiòng iōng 「Kokbîntóng bô tó, Tâiôan tiō bōe hó」ka-pò͘ kho͘ chhut chi̍t ê an-choân hoān-ûi, chiong Tionghôa ìm-si khǹg tī tiong-iong, tiám hóe khai-sí hóe-hòa.
在公祭禮成奏樂後,舉行中華民國出山火化儀式,一路上由司儀帶領大家呼喊「中華民國有夭壽無?有喔」「中華民國有應該死無?有喔」「中華民國子孫有不肖無?有喔」「中華民國過橋喔?過橋喔」,一路走到中正廟自由廣場,建國派群眾以「國民黨不倒,台灣不會好」封鎖線拉出安全距離,將中華殭屍放在中央,點火開始火化。

Soah m̄ chai, tī oân-choân bô jīm-hô an-choân būn-tê ê chōng-hóng chi hā, Tionghôabînkok kéng-chhat ngē beh phoah-chúi, iōng pō-le̍k ap-chè Tâiôan bîn-chiòng, beh pó-hō͘ Tionghôa ìm-si, sui-jiân Tionghôa ìm-si ê hóe-hòa gî-sek siū tio̍h Tionghôabînkok kéng-chhat pó-hō͘, bô-hoat-tō͘ oân-sêng, hiān-tiûⁿ Tâiôan jîn-bîn iu-goân sûi kā Tionghôa ìm-si lêng-tî chhùi-si-bān-toàn, oân-sêng Tionghôabînkok kòe-kiô gî-sek. Tńg--lâi--kàu Kongtâubêng ki-tē, koh chi̍t pái sio Tionghôabînkok kî, chiù-chōa ài sak tó Tionghôabînkok, kiàn-li̍p Tâiôanlâng ka-tī ê kok-ka. Oa̍h-tāng tī chit tè tó-sū chin-chiàⁿ ê Tâiôan koa-siaⁿ tiong kiat-sok, jî-chhiáⁿ ī-kò 10/25 Tâiôanlâng ê lûn-hām kì-liām-ji̍t, ē koh ū āu chi̍t ê hêng-tōng.
殊不知,在完全沒有任何安全疑慮的情況下,中華民國警察強行潑水、以暴力拉扯壓制台灣民眾,試圖保護中華殭屍,雖然中華殭屍的火化儀式因中華民國警察保護,而無法完成,現場台灣人民仍然馬上將中華殭屍分開拉扯、碎屍萬段,完成中華民國過橋儀式。並回到公投盟基地,再次焚燒中華民國旗,誓言推翻中華民國,建立台灣人自己的國家。活動尾聲在真正屬於這個島嶼的台灣歌曲歌聲中結束,並預告 10/25 台灣人的淪陷紀念日,將有下一波行動。

0 意見:

張貼留言