8/13/2018

Chhengliân-To̍kphài Tùi Choánhêng-chènggī Sengbêng


Lán khiā tī 建国派 ê 立場, lán bô 贊成 beh 修憲, lán 根本 bô 需要 hiù lān hit ê ROC 憲法.
Put-jî-kò, nā beh 執行転型正義, 清算 kàu té, lán tio̍h chiok 支持.
執行転型正義, 清算黨國走狗, tùi 過去 ê 受害者 chiah ū 交代. M̄ sī 黨國走狗 beh 選舉 tiō pàng in soah, án-ne kui-khì lóng siu siu tńg khì khùn.

【Chhengliân-To̍kphài Tùi Choánhêng-chènggī Sengbêng】
【青年獨派對轉型正義聲明】
 
認同請分享 歡迎提供其他語言翻譯
 
連署網址
https://goo.gl/AU4AwH
連署名單
https://goo.gl/PiD9Ld
 
 
Formosa, lán bílē ê kò͘hiong, sī Tiong-Bí-léngchiàn chêngmî ê chiautiám, kòekhì ê le̍ksú iûgoân hō͘ pe̍hsekkhióngpò͘ uikoân-thóngtī amkhàm, bīlâi chiântô͘ ittēng ài bīntùi Bíkok apchè Tiongkok ê sèkài kio̍ksè. Lán pitsu kā Chiná-insò͘ chū kòekhì, hiānchāi kàu bīlâi tùi Formosa ê énghióng bú ho͘ chhengchhó, phiahbián Formosa kiâⁿ hiòng uikoân kap hāmlo̍h, ínchhōa Formosa kiâⁿ ǹg kokchè, kiâⁿ chhut to̍kli̍p chūchú ê sin-kokka. Choánhêng-chènggī ê chhiokchìn tiōsī thiahhun Chináinsò͘, uikoân-le̍ksú siōng koankiān ê sósî.
 
 
台灣,我們美麗的故鄉,處於中美冷戰前夕的焦點,過去歷史籠罩著晦暗不明的白色恐怖威權統治,未來前途交雜著美國壓制中國的必然路途。我們必須釐清中國因素從過去、現在到未來對台灣的影響,避免台灣走向威權及沈淪,引導台灣迎向國際,走出獨立自主的新國家。轉型正義就是解構中國因素、威權歷史最關鍵的鑰匙。
 
 
Tùi ChhiokChoán-hōe hù-chúúi Tiuⁿ ThianKhim bi̍tlo̍k sūkiāⁿ, pō͘hūn mûithé kap siāhōe-tāichiòng koh leh kîthāi choánhêng-chènggī ài chhiauoa̍t tóngphài, koh ū bēchió tóngkok-jînsū tiaukang beh niú-khiok choánhêng-chènggī, pau-hâm “khoânkéng póhō͘” mā beh choánhêng-chènggī, che chiâⁿ bênghián bô hûha̍p Formosa ê le̍ksú mo̍͘hme̍h kap choánhêng-chènggī ài chhúlí ê tāichì. Choánhêng-chènggī beh chò--ê sī kā kòekhì uikoân-thóngtī ê chinsiòng iā chhut--lâi, chhúlí uikoân-thóngtī lâu--lo̍hlâi ê chètō͘ būntê, hō͘ siāhōe thang chinchiàⁿ liáukái uikoân-thóngtī ê ûihāi, phiahbián íāu kāngkhoán ê tāichì koh chài hoatseng, lâi póchiòng kap kiônghòa kipún-jînkoân ê phó͘sè-kèta̍t. Chichhî bînchú, jînkhoân, hoattī ê kokka - hópí Bíkok, Ji̍tpún, Auchiu, mā ē ūi tio̍h kāngkhoán ê kèta̍t chiâⁿchò lán ê iúpang, kiônghòa lán ê chúthé.
 
 
促轉會副主委張天欽密錄事件中,部分媒體及社會大眾仍期待轉型正義要超出黨派之外,並有不少黨國人士意欲扭曲轉型正義,包含「環境保護」也要轉型正義,這顯然不符合台灣的歷史脈絡及轉型正義的處理議題。轉型正義要做的是揭露過去威權統治的真相,處理威權統治殘留的制度問題,讓社會真正了解威權統治的害處,避免後世相同的事情再度發生,以保障基本人權的普世價值,支持民主與人權法治的國家,如美國、日本、歐洲,也會因為相同的價值觀成為我們的夥伴,鞏固台灣的存在。
 
 
Tī Formosa lán lóng chai, tī kòekhì kúi-cha̍p-tang ê uikoân-thóngtī choânpō͘ lóng sī ùi TiongkokKokbîntóng kap in chah lâi ê Tionghôabînkok chò--ê. Choánhêng-chènggī ê tùisiōng m̄sī pa̍tlâng, tiōsī chitmá chò ûi Tionghôabînkok 2-ê chúiàu chèngtóng chiit ê TiongkokKokbîntóng kap in ê chètō͘. Só͘í bôlūn sī choánhêng-chènggī iásī Chhiokchoán-hōe púnté tiō bô khólêng chhiauoa̍t chèngtóng. Choánhêng-chènggī púnté tiōsī chèngtī ê kèta̍t soánte̍k. Gún tiōsī beh thiahtiāu kòekhì uikoân-thóngtī ê só͘ū mi̍hkiāⁿ, hian khui le̍ksú ê o͘àm, chhōe tio̍h tongchho͘ ê chinsiòng,Hō͘ kahāichiá bīntùi èngtong bīntùi ê chekjīm.
 
 
在台灣我們都知道,過去幾十年的威權統治全都來自中國國民黨及在當時相當於中國國民黨附屬國家的中華民國,轉型正義的對象不是別人,正是作為目前台灣兩大主要政黨之一的中國國民黨及其所創設的制度與結構,所以轉型正義或促轉會要超然於政黨之外是不可能的,轉型正義本來就是政治上的價值選擇,劍指過去威權統治的殘餘並要翻轉歷史的黑暗,揭露當初的真相,使加害人負起應負的責任。
 
 
Hâu Iúgî sī kòekhì uikoân chènghú ê phahchhiú, m̄nā thè Chiná chèngkoân thúnta̍h chútiuⁿ Formosa to̍kli̍p kiànkok ê Tēⁿ LâmIông, koh ū itchài iōng hêngkiú kăng oanóng ê kìlo̍k. Chhiūⁿ Sû ChūKiông hŏng phòaⁿ síhêng tiōsī Hâu Iúgî chhòng--ê. Kináji̍t tiōsǹg kóng hit-chia̍h chináti bô beh soánkí, soántiâu chóngthóng iásī íkeng thèhiu, i mā iûgoân sī èngtong hŏng choánhêng-chènggī ê tùisiòng, bē inūi soánkí ū jīnhô ê káipiàn. Nāsī inūi i leh soánkí tiō ēsái lángkòe choánhêng-chènggī ê kòetêng, ánne tiōsī bōe khí tōachhù sengkhí hō͘lêng (未起大厝先起護龍).
 
 
侯友宜身為過去威權政府的打手,不僅因為政治因素迫害鄭南榕,更曾有多次利用刑求製造冤獄的紀錄,比如徐自強被判死刑的冤獄就是侯友宜製造的。今天即便侯友宜沒有要選舉,還是他選上了總統、或退休在家養老,他一樣是轉型正義的訴求對象,不會因為選舉有任何改變。如果因為他在選舉,轉型正義的過程就得刻意忽略他,這才是本末倒置。
 
 
Kîsi̍t, m̄nā kongka kikoan, liân mûithé mā móamóa lóngsī uikoân ê ûiliûbu̍t, Tiuⁿ ThianKhim bi̍tlo̍k sūkiāⁿ lāité, Tiuⁿ ThianKhim kanna kóng Hâu Iúgî sī choánhêng-chènggī siōng oklia̍t ê lē, i pēngbô piáusī beh iōng che lâi chhauchok soánkí gītê, ū soánkí khólū sī pa̍tlâng kóng--ê, soah khì hō͘ mûithé îhoachiapbo̍k, che pōeāu ê chhauchok, chiàⁿsī chhiahthehtheh ê tóngkok ìsekhêngthài teh chokkoài! M̄koh, Chhengliân-To̍kphài pēngm̄sī beh ūi chipchèngtóng chènghú chò pōesu, gún sī beh khiànchek ū 1 pō͘hūn mûithé hoánchìnpō͘, hoánchènggī, thehsaⁿtàusì toànchiongchhúgī ê tóngkok ìsekhêngthài, jîchhiáⁿ hoántùi siāhōe-siōng só͘ū tuichiông uikoân ê ìsekhêngthài.
 
 
其實不僅是公家機關,媒體也充斥著威權殘遺,張天欽密錄事件中,張天欽只有說侯友誼是轉型正義最惡劣的例子,他並沒有表示要藉此操作選舉議題,有選舉考量是別人說的,卻被媒體移花接木,這背後的操作正是赤裸裸的黨國意識形態作祟。不過,青年獨派並不是要為執政黨政府背書,我們是要譴責部分媒體反進步、反正義、斷章取義的黨國意識形態,我們並要反對社會上所有尊崇威權的意識形態。
 
 
Chongha̍p ísiōng, Chhengliân-Tokpahi sò͘kiû,
 
 
綜上所述,青年獨派訴求:
 
 
1.Kìjiân Bînchìntóng kiâⁿ só͘ūi tiongkan-lo͘soaⁿ mā sī hō͘ TiongkokKokbîntóng kap pō͘hūn mûithé jiok leh phah, tékî chin khùnlân chinchiàⁿ chhiokchìn choánhêng-chènggī, ánne tiō èngtong khaihòng chuliāu hō͘ bînkan-jînsū tàusaⁿkāng, chinsiòng ê kongkhai sī siōng tiōngiàu ê tē-1-pō͘.
 
 
一、既然民進黨政府採取中間路線還是被中國國民黨及部分媒體圍剿,短期內難以實現轉型正義,應儘速開放資料讓民間人士協助,真相揭露是最重要的第一步。
 
 
2.TiongkokKokbîntóng tùi Tiongkok chah lâi ê chètō͘ kap uikoân-sîtāi kiànli̍p ê théchè lóng suiàu Formosan chimchiok khòaⁿ ho͘ chhengchhó, paukoa Tionghôabînkok hiànhoat mā suiàu thiahtiāu, che sī chhiokchìn choánhêng-chènggī chin iàukín ê 1 hāng. Chhengliân-To̍kphài ê bo̍kphiau sī iántó tóngkok-théchè, bôlūn ài kengkòe siáⁿmih kòetêng, lóng ài kiànli̍p lán katī ê sin-kokka, sin-hiànhoat, sin-siāhōe, khíchō lán Formosan ê konggī kokka, jīmhô chó͘tòng sin-kokka hêngsêng ê pósiú-phài lóngsī Formosan kiâⁿhiòng chūiû ê tùite̍k.
 
 
二、中國國民黨從中國帶來的制度,以及在威權時期建立的體制皆需台灣人民進一步檢視,包含中華民國憲法在內,都需要解構,這也是轉型正義最重要的一環。青年獨派的目標是破解黨國體制,短期內修改中華民國憲法只是過程,青年獨派支持建立新憲,最終目標是建立一個外於中國(China)的更好國家,任何妨礙新國家建立的保守派(統派)都是阻止台灣人民邁向自由的敵人。
 
 
3.Bînchìntóng èngkai kóaⁿkín hôeèng jînbîn tùi choánhêng-chènggī ê chhimchhim ǹgbāng, kā chhiokchìn choánhêng-chènggī ê sîkanpió kap kòekhì tapèng--kòe ê tāichì lia̍t chhut--lâi, suibóng Chhengliân-Tokpahi ê bo̍kphiau sī kiànli̍p sin-kokka, sin-hiànhoat, m̄koh, só͘ū ētàng si̍tchit kintî Chiná insò͘ kap uikoân ûiliû ê chokûi, Chhengliân-To̍kphài lóng ē kèsiok kàmtok. Lán lóng oa̍h tī Formosa chit-ê kiōngtôngthé lāité, bôlūn sī siáng, lóng bôhoattō͘ hôephiah.
 
 
三、民進黨政府應儘速回應人民對轉型正義的殷殷期盼,羅列轉型正義的履行時間表以及過去承諾過的修憲事宜,雖然青年獨派的目標是建立新國家、新憲法,但任何實質移除中國因素(China)及威權遺留的作為,青年獨派都會持續監督,我們都活在台灣這個共同體,無論是誰都無法迴避。
 
 
Lō͘bóe--á, Chhengliân-To̍kphài siūⁿbeh tùi ta̍kê Formosan kóng:
 
 
最後,青年獨派想對社會大眾說一席話:
 
 
Lâng itseng beh ài--ê putkò sī chi̍t ê kautài, lán ētàng chhìnchhái bú chúntúsoah, mā ētàng téngchin kă thoân loeh. Choánhêng-chènggī ài tùi Formosan ū kautài, hian kòekhì ê chinsiòng, chhāi bīlâi ê bô͘hoān. Nāchúnkóng le̍ksú sī chi̍t-tè o͘àmmî, lán kám goānì tàusaⁿkāng gia̍h la̍hchek tiám kongbêng, tàusaⁿkāng chhōe chinsiòng?
 
 
人一生所求不過是一個交代,我們可以勉強交代過去,也可以認真傳承給後世。轉型正義是社會的一個交代,為過去揭露真相,為未來樹立榜樣。如果歷史深處充滿黑暗,你願不願意搭把手貢獻一抹光亮,為真相揭露盡一份心力。
 
 
Chitmá Formosa ū bībâng ê kòekhì kap kiaⁿhiâⁿ ê bīlâi, Chiná insò͘ itti̍t sī chauthat Tâioân siōng chúiàu ê būntê. Lán suiàu phòatû kòekhì ê Chiná uikoân, mā ài hoánkhòng bīlâi beh kā Formosa pèngthun tiāu ê Tiongkok pàkoân, tī Tiong-Bí-léngchiàn tangtiong, lán ài chhōechhut katī ê tēngūi. Bīntùi kòekhì ê bôngbū, bīlâi ê hongéng, Chiná insò͘ sī sò͘pa̍k Formosa ê tiōngiàu būntê. Formosan ta̍ttit 1 ê lán katī ê kokka. Èngtong ài pakak kokchè kio̍ksè ê kihōe, póhō͘, kiônghòa lán ê chúthé-sèng. Ióngkám thoatlî Tiongkok ê uihia̍p kap sò͘pa̍k, khiā ún togoân cho̍kkûn, soaⁿ kap hái ê kokka púnūi, lâi sukhó kah jînkoân kèta̍t siongtùi chìnpō͘ ê Au-Bí kokka, kap sio óa ê Tanglâma kokka ha̍pchok ê khólêngsèng. Formosan ētàng koh khah chútōng lâi tuikiû lán tósû ê khólêng. Lán ài kóng chhut - Lán sī kokchè ê Formosa, sèkài ê Formosa.
 
 
台灣目前有過去的迷霧、未來的驚濤,中國因素一直是困擾台灣的重要問題,我們要解構過去的中國威權,還要反抗未來想吞併台灣的中國霸權、中美冷戰中台灣要找出自己的定位,台灣人值得擁有自己的國家,應把握國際局勢的機會,捍衛、強化自身主體性,勇敢掙脫中國恐嚇的桎梏,站穩多元族群、山跟海的國家本位,去思考與人權價值相對進步的歐美國家、鄰近東亞國家合作的可能。台灣人可以更積極,這個新生的島嶼擁有無限的可能,我們要告訴大家,我們是國際的台灣、世界的台灣。
 
 
Chhiáⁿ ta̍kê liânsújîn puntiuⁿ tī bīnchheh-piah téng, soatbêng chichhî ê líiû kap kiàngī.
 
 
請各連署人分享至臉書頁面,說明支持理由及建議。

0 意見:

張貼留言