2/28/2018

Chhengliân To̍phài 228 Hêngtōng Sengbêng


Kūnî nîbóe, chipchèngtóng thongkòe " Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē", tôngsî bînkan mā tı̍ttı̍t tánthāi tongkio̍k khah kín chìnhêng " Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng.

Tong ta̍kê lóng teh koansim tóngsán, oátòa-cho͘chit kah tóngàn-kongkhai téngténg gītê ê sî, Thôhn̂g lióngChióng thênglêng ê só͘chāi soah bô lâng khì chùì--tio̍h. Chipchèng tongkio̍k kèsio̍k hō͘ kah bînchú siāhōe ôanchôan bēha̍h ê " Tèông-lêngchhím" tī hia, uikoân ê bônghûn mā tio̍h kèsio̍k tī Tâiôan m̄bat lîkhui.

Tī Thôhn̂g-chhī koankong ê ia̍hbīn téngkoân, ū chı̍t toāⁿ iúkoan Chûô͘ ê biâusu̍t: " Sèkài Koktē Biánhôai Chı̍ttāi Úijîn ê Sèngtē". Thôhn̂g chhītiúⁿ Tēⁿ, Bûn-Chhàn mā bat tī hôeèng LióngChióng Ôankhu ê gītê sî kóng kòe: " Chóanhêng-chènggī m̄sī kanna beh tû Chióng niâ", gún beh thêchhéⁿ Tēⁿ chhītiúⁿ, tûChióng tongjiân kanna sī choánhêng-chènggī ê chı̍t pō͘hūn, m̄koh nā chham che lóng bô beh chò, tı̍ttı̍t leh thoaiân " Uikoân Tēkéng Chhenglí", ánne kengka bô khóléng ta̍tkàu chóanhêng-chènggī.

Tī kokkài kìliām Tâiôan jînbîn siūlān ê kia̋jı̍t, chı̍t tīn koansim konggī, chútiuⁿ sı̍thiān choánhêng-chènggī ê chhengliân, chiong tāipiáu siūlānchiá chheⁿhoeh ê ângchhat, phoah tī to̍kchhâichiá thênglêng ê lêngkiū.

Lán ê sò͘kiû

It, thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá.

Lán ho͘io̍k chipchèng-tongkio̍k, nā beh kèsio̍k í Tâioân-chugoân lâi chhāi lióngChióng, tùi to̍kchhâichiá ê phakpài nā bô thêng, bô khólêng sı̍thiān choánhêng-chènggī. Chitmá chipchèngchiá chı̍thongbīn thêchhéⁿ jînbîn uikoân le̍ksú ê po̍kle̍k kah khióngpò͘, chı̍thongbīn soah pàng chútō tô͘sat ê goânhiong i thênglêng ê só͘chāi í kah tèông pêⁿkâng ê kuibô͘ lâi chûnchāi, che sī tùi choánhêng-chènggī siōngtōa ê gō͘kái kah bújio̍k.

Jī, hùitû LióngChióng Bûnhòa hn̂gkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.

"Chhiokchoán Tiâulē" thongkòe íāu, Thôhn̂g-chhī sengbêng í " le̍ksú bûnhòa kah koankong kèta̍t" ê líiû beh lâi póliû LióngChión Bûnhóa Oânkhu. Lán beh tī chia sīmtiōng hiòng Thôhn̂g-Chhīchènghú piáubêng, uikoân ûichí bētàng sī koankong "kèta̍t", chôngpài to̍kchhâichiá kengka bēēng--ê sī chı̍t ê chūiû bînchú kokka èngkai póchûn ê " le̍ksú bûnhòa".

Lán sò͘kiû chipchèng-tongkio̍k, iōng kohkhah chekke̍k ê hongsek chhúlí lióngChióng thênglêng ê uikoân tēkéng chhenglí. LióngChióng ê koankiū bô èngkai í kah tèông pêⁿkâng ê kuibô͘ tī Tâiôan chûnchāi, Thôhn̂g Chûô͘ kengka bô èngkai choantô͘ lâi chhāi lióngChióng. To̍kchhâichiá ê khiāsiōng èngtong ài hőng siauhúi, m̄sī khǹg tī lióngChióng "Bûnhòa Oânkhu".

Chúnnā chóngthónghú, kokhôngpō͘ kah Thôhn̂g-chhīchènghú koh kèsio̍k hō͘siong thuisiá chekjīm, kèsio̍k siámphiah lióngChióng thênglêng ê choánhêng-chènggī ê būntê, ánne kia̋jı̍t ê hêngtōng kanna sī khaisí niâ, kakchhéⁿ ê jînbîn ittēng ē kèsio̍k iōng sı̍tchè ê hêngtōng piáuta̍t tùi uikoân ûichí ê putboán, " phòhōai sèngchhiāng" ê hêngtōng ē ittı̍t kèsio̍k loh--khì.

Chóanhêng-chènggī sò͘kiû ê hôkái, m̄sī hiòng hoántōng pósiú ê sèle̍k thòhia̍p, mā m̄sī ūitio̍h " bô beh chōsêng tùilı̍p" lâi chhìnchhái " ûichhî hiānchōng". Chinchiàⁿ ê hôkái, sī hiòng bīlâi āuchı̍ttāi úntùn chı̍t ê bē koh ū ūikoân hōthâu, mā bô suiàu phakpài iahsī bíanhôai to chı̍t ê to̍kchhâichiá kah úijîn, chı̍t ê chinchiàⁿ chūiû, bînchú, sin jî to̍klı̍p ê kokka.

0 意見:

張貼留言